نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
مهم­ترین عوامل بیماری­های منتقل شده از طریق غذا که ناشی از مصرف غذاهای آلوده هستند، باکتری­ها می­باشند. بیماری­های فوق همچنین از دستکاری­های نادرست و نگهداری غذا در شرایط نامطلوب بوجود می­آیند. تحقیق حاضر برای ارزیابی کیفیت خصوصیات میکروبیولوژی یخ مورد استفاده در نگهداری آبزیان شهرستان خرمشهر در چهار فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال 1390 انجام شد. مناطق مورد بررسی، 2 کارخانه تولید یخ و بازار عمده توزیع آبزیان شهرستان خرمشهر بودند. تست­های شیمیائی و میکروبی بر روی نمونه­ها انجام شدند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. باکتری­های جدا شده از یخ­های مورد بررسی شامل Staphylococcus aureus، E.coli، Citrobacter و Enterobacter بودند. نتایج حاکی از آن بود که تعداد نمونه­های باکتریائی در فصل زمستان و تابستان از اختلاف معنی­دار برخوردار هستند (05/0P<) اما نمونه­های بهار و تابستان از اختلاف معنی­داری برخوردار نبودند (05/0P>). بیشترین آلودگی مشاهده شده در هر سه منطقه مورد مطالعه در فصل پائیز گزارش شد. قوانین مدیریتی خوب HACCP برای سیستم توزیع آب و یخ در لنگرگاه­ها باید برای بهبود استانداردهای صنایع شیلاتی استفاده شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of bacterial contamination of ice used storage of aquatic animals in Khuzestan Province (Khoramshahr City)

چکیده [English]

Abstract
Foodborne illness resulting from the consumption of contaminated food and the most causative agents are pathogenic bacteria. Foodborne illness also arises from improper handling, preparation and food storage. This study was conducted to evaluate for microbial contamination of commercial ice for food storage in Khuzestan Province in 2011 (spring, summer, autumn and winter). Samples were collected of two factories of ice and market of Khoramshahr. Both microbial and chemical measurements were performed on the samples and the results analysed. The bacterial isolates obtained from the ice samples include E.coli, Staphylococcus aureus, Citrobacter and Enterobacter. The results showed the difference between the autumn and summer seasons contamination was significant (P<0.05), but the spring and summer samples had not significant different (P>0.05). The most contamination in three zones was observed in autumn season. The application of HACCP good management regulations for water and ice distribution system for harbours should use to improve the standards of fishery industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Foodborne
  • bacterial of contamination
  • Aquatic animals
  • Ice