نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در سال­های اخیر، دریای خزر در معرض آلودگی نفتی شدید ناشی از استخراج و حمل نفت قرار گرفته است. این تحقیق به­منظور تعیین میزان قابلیت تجمع زیستی فلزات نیکل و وانادیوم به­عنوان شاخص آلودگی نفتی در بافت­های کبد و قلب تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) صورت گرفت. به­همین منظور، مطالعه روی 27 نمونه از این گونه در سواحل جنوبی دریای خزر درسال 1390 انجام پذیرفت. نمونه­های مزبور توسط سازمان شیلات از سواحل جنوبی دریای خزر صید و به دو کارگاه شهید بهشتی در استان گیلان و شهید مرجانی در استان گلستان انتقال یافت. مقادیر فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل (670-AA، Shimadzu) تعیین گردید. غلظت نیکل در بافت­های کبد و قلب به­ترتیب 44/0 و 13/0 میکروگرم در گرم وزن خشک و وانادیوم در بافت­های کبد و قلب به‌ترتیب 13/6 و 34/0 میکروگرم در گرم وزن خشک اندازه­گیری شد. مقایسه غلظت نیکل و وانادیوم در بافت­های کبد و قلب نشان داد که میانگین غلظت هر دو فلز در این بافت­ها دارای اختلاف معنی‌داری می­باشند (05/0P<) همچنین روند تجمع فلز وانادیوم و فلز نیکل در بافت­ها به‌ترتیب بصورت کبد>قلب تعیین گردید. نتایج اختلاف معنی­دار بین نیکل و وانادیوم را در کبد و قلب در تاس­ماهی ایرانی نشان داد (05/0P<). غلظت­های فلزات ذکر شده در کبد ناشی از فعالیت­های متابولیکی این بافت است. همچنین غلظت­های پایین­تر در قلب می­تواند ناشی از فعالیت پمپاژ خون باشد. غلظت وانادیوم نسبت به نیکل در بافت­های مختلف نمونه مورد مطالعه در این تحقیق بالا بوده و احتمالاً آلودگی نفتی در دریای خزر به‌عنوان یک منشا مهم برای این دو فلز می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bioaccumulation of nickel and vanadium values in liver and heart tissues of Acipenser persicus in the Southern Coast of Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
In recent years, Caspian Sea is exposed to oil pollution caused by the extraction and transportation of oil. This study was achieved to determine the ability to accumulate metals nickel and vanadium as an indicator of oil pollution in liver and heart tissues of Persian sturgeon (Acipenser persicus). So, study was performed on 27 samples of this species in the southern coast of the Caspian Sea in 2011. The samples were collected by the fisheries of the southern coast of the Caspian Sea and then into two workshops at shahid Behshti of Gilan and Shahid Marjani at Golestan Province were transferred. Heavy metals concentrations were determined by the atomic absorption device (shimadzu, AA-670). Nickel concentration in liver and heart tissues were measured 0.13 and 0.44 µg/g dry weight, and vanadium in liver and heart tissues 0.34 and 6.13 µg/g dry weight, respectively. Concentrations of the tested elements varied in the tissues in this sequence liver>heart for vanadium as well as liver>heart for nickel (P<0.05). Result revealed a significant difference between­ nickel and vanadium in liver and heart in
(A. persicus). The high metal concentrations in liver could be due to the metabolically activities of this tissue. Also the lower concentration in heart could be due to blood pumping activity. The conclusion to draw is that the high concentration of vanadium, compared to nickel, in the different tissues of the studied samples and oil contamination in the Caspian Sea may be the main source for these metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Heavy metals
  • Acipenser persicus
  • Caspian Sea
  • oil pollution