نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر در 10 ایستگاه نمونه­برداری پس از بازدید اولیه و با استفاده از نقشه گشت­های میدانی در طول رودخانه اترک از تیر سال 1386 تا خرداد سال 1387 بصورت دو بار در ماه اجرا گردید. از هر ایستگاه در هر ماه با فیلتر کردن 100 لیتر آب از فیتوپلانکتون­ها نمونه­برداری شد. نمونه­برداری با تور پلانکتون­گیری با چشمۀ 20 میکرون صورت گرفت. در مجموع، 14 جنس از سه شاخه شناسایی گردید. فیتوپلانکتون­های شناسایی شده از شاخه Chlorophyta عبارتند بودند از جنس‌های؛ Chlorella، Stigeoclonium، Ankistrodesmus، Oocystis، Closterium، Eremosphara، Chlamydomonas و از شاخه Chrysophyta فیتوپلانکتون­های جنس­های: Nitzschia،Diatoma ، Navicula، Meridion، Gyrosigma و از شاخه Cyanophyta جنس­های؛ Oscillatoria، Anabaena شناسائی گردید. در مجموع، فیتوپلانکتون جنس Chlorella بیشترین تراکم (1055n=) و جنس Meridion کمترین تراکم (120n=) را نشان دادند. همچنین در ایستگاه 6 (بند نجف­آباد) بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی (753n=) و در ایستگاه 3 (قره­خان­بندی) کمترین تراکم (389n=) مشاهده گردید. در کل با توجه به تنوع کم و همچنین تعداد اندک فیتوپلانکتون­ها در کل نمونه­ها (5852n=) می­توان نتیجه گرفت که جمعیت فیتوپلانکتون­های رودخانه اترک از نظر تنوع و تعداد در نمونه­برداری قابل توجه نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of distribution and abundance of phytoplankton communities in Atrak River- North Khorasan Province

چکیده [English]

Abstract
Present study is carried out in 10 sampling sites from July 2007 to June 2008. Sampling stations were chosen according to the result of the Atrak River survey that was done along the river before the study gets started. Samples were collected twice per month from each site. 100 lit of water were filtered with plankton net (20 µ mesh size). The phytoplankton that were identified from samples are as follows: Chlorella, Stigeoclonium, Ankistrodesmus, Closterium, Gyrosigma, Eremosphara, Oscillatoria, Anabaena, Chlamydomonas, Diatoma, Nitzschia, Navicula, Oocystis, Meridion. Results indicate that Chlorella had the most frequency (n=1055) and Meridion had the least (n=120). Also sampling site number 6 (Najaf-abad Dam) had the highest phytoplankton frequency (n=753) and sampling station number 3 had the minimum (n=389). Overall, the results demonstrate a low diversity of phytoplankton and also low number of specimens in total sampling (n=5852). Therefore, one can come to conclusion that the population of phytoplankton in the Atrak River from the density and frequency point of view is not considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ecology
  • Atrak River
  • North Khorasan Province
  • Phytoplankton