نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            این مطالعه به منظور تعیین اثرات افزودن مولتی آنزیم آویزایم بر شاخص­های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی با میانگین وزن اولیه 5/0±5/2 گرم انجام گرفت. این آزمایش با 525 عدد میگو در 21 تانک پلاستیکی 50 لیتری در 7 تیمار شامل شاهد (فاقد کنجاله کانولا، فاقد مولتی آنزیم آویزایم و 30 درصد آرد ماهی)، 3 تیمار با سطوح 15، 30 و 45 درصد کنجاله کانولا به همراه مولتی آنزیم آویزایم و 3 تیمار فاقد مولتی آنزیم آویزایم اجرا گردید. نتایج حاصله نشان داد که جایگزینی تا 30 درصد کنجاله کانولا به­همراه 5/0 درصد مولتی آنزیم آویزایم به جای آرد ماهی در جیره غذایی میگوی سفید غربی تاثیر منفی بر عملکرد رشد و نرخ بقا میگوهای تغذیه شده نداشت و عملکرد رشد و نرخ بقاء را بهبود می‌بخشد. بیشترین و کمترین درصد بازماندگی در تیمار 30 درصد کنجاله کانولا به­همراه 5/0 درصد مولتی آنزیم آویزایم با 84 درصد و کمترین آن در تیمار 15 درصد کنجاله کانولا فاقد مولتی آنزیم با 8/57 درصد بوده که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی­دار می­باشد. به‌نظر می­رسد استفاده از جیره­های حاوی 30 و 45 درصد کنجاله کانولا به­همراه 5/0 درصد مولتی آنزیم آویزایم و 30 درصد کنجاله کانولا فاقد مولتی آنزیم آویزایم به‌دلیل صرفه اقتصادی و کاهش هزینه غذا می­تواند جایگزین آرد ماهی در تهیه جیره­های غذایی میگوی سفید غربی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Avizyme enzyme addition to different amounts of canola meal, on growth indexes of western white shrimp (Litopenaeus vannamei)

چکیده [English]

Abstract
This study was conducted in order to examine the effects of adding multi-enzyme Avizyme on the growth indices and body carcass compositon of western white shrimp with initial average weight of 2.5 ±0.5 gr. The 21 plastic tanks (50-liters) contains 525 larvae shrimp in 7 treatments (3 treatments containing enzyme, 3 treatments lack of enzymes, 15, 30 and 45 percent canola meal and 1 treatment (With 30% fish meal and canola meal without multi enzyme as control) were used. The results showed that adding 30% canola meal containing 0.5 percent multi-enzyme Avizyme instead of fish meal have no negative impact on growth performance and improved growth performance and survival rate. The maximum and minimum survival rates was observed in 30% canola treated with 0.5% multi-enzyme treated and 15% canola treated without multi-enzyme with 84% and 57.8%, respectively. The control group had significant difference with other treatments as fat, fiber and ash ration (p<0.05). It seems usining the multi-enzyme treatment contain 30% and 45% canola with 0.5% multi-enzyme and 30% canola without the multi-enzyme can used instead of fish meal because of economical and food cost state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Multi-enzyme Avizyme
  • Canola meal
  • fish meal
  • Growth indices
  • Western white shrimp