نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی کیلکای معمولی در جنوب دریای خزر (استان گیلان) انجام شد. در کل،60 نمونه از منطقه انزلی در دو فصل بهار و تابستان، جمع­آوری شدند. از 15 جفت پرایمر میکروستلایت طراحی شده برای ماهی کیلکای آمریکایی (Alosa sapidissima)، ماهی هرینگ اقیانوس آرام (Clupea pallasi)، ماهی هرینگ اقیانوس اطلس (Clupea harengus) و ماهی ساردین (Sardina pilchardus)، در بررسی DNA ژنومی استخراج شده از باله دمی ماهی کیلکای معمولی استفاده گردید. فراوانی اللی، شاخص RST، FSTبراساس تست AMOVA، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار، تعادل هاردی- واینبرگ، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی آنها با استفاده از نرم افزار uvitec و GenAlex انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که از 15 جفت پرایمر مورد استفاده پنج جفت (Cpa6، Cpa8، Cpa104، Cpa125 و AcaC051) آنها چندشکلی (پلی­مورف) نشان دادند و از آنها برای تعیین تمایز ژنتیکی ماهیان بالغ کیلکای معمولی استفاده شد. میانگین اللی آنها در لوکوس­ها 4/14 (دامنه آن 5 تا 21 لوکوس) بود. در هر دو فصل  بهار و تابستان، الل­های اختصاصی در تمامی لوکوس­ها مشاهده شدند. میانگین هتروزایگوسیتی قابل انتظار و مشاهده شده به­ترتیب 888/0 و153/0 محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) تمامی لوکوس­ها به­طور معنی­داری خارج از تعادل هاردی-واینبرگ بودند. براساس تست AMOVA میزان RST بین آن دو 113/0 (96/1=Nm) و معنی­دار بود (01/0p≤). میزان فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌ها 344/0 بدست آمد که نشان­دهنده تمایز ژنتیکی بین جمعیت­های مورد مطالعه است. این بررسی، مطالعات اولیه مبنی بر وجود جمعیت‌های متمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی در فصل­های مختلف دریای خزر (استان گیلان)را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Population genetic structure of common kilka (Clupeonella cultriventris) in the South Caspian Sea coastline (Gilan Province) using microsatellite markers

چکیده [English]

Abstract
            This study represents population genetic structure  of the common kilka in the Southern Caspian Sea (Gilan Province). Totally, 60 individuals of adult common kilka from two seasons were sampled. Fifteen sets of microsatellite primers were developed from American shad (Alosa sapidissima), Pacific herring (Clupea pallasi), Atlantic herring (Clupea harengus), sardine (Sardina pilchardus) tested on genomic DNA of common kilka. Allele frequencies, the fixation RSTindex and FST on AMOVA test, observed and expected heterozygosity H-W equilibrium, genetic distance and genetic identify were determined at disomic loci amplified from fin tissue samples using GenAlex and uvitec software. At this point only the five successfully used primer sets should be mentioned (Cpa6,Cpa8,Cpa104,Cpa125, AcaC051) and were used to analyze the genetic variation in adultsof the common kilka population. Analyses revealed that average of alleles per locus was 14.4 (range 5 to 21 alleles per locus). Both of sampled seasons contained private alleles. Average observed and expected heterozygosity were 0.153 and 0.888, respectively. All loci significantly deviated from H-W equilibrium. Basis on AMOVA for both RST values among pairs them ranged 0.113 (Nm=1.96) and indicated a significant difference between the two seasons (p≤0.01). The genetic distance between populations was 0.344, which indicates that the genetic difference among the studied populations is pronounced. These results support the existence of different genetic populations along the South Caspian Sea coastline (Gilan Province).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Population genetic
  • South Caspian Sea
  • Microsatellite
  • Clupeonella cultriventris