نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            در این تحقیق میزان روند صید و ذخایر ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه در دریای خزر در طی سال­های 1378 تا 1387 در استان گلستان بررسی شد. اطلاعات حاصل در این تحقیق از میزان صید سالانه 20 شرکت تعاونی فعال پره در استان گلستان طی 10 سال اخذ گردید. نتایج نشان داد که میزان صید ماهیان سفید و کفال در سواحل غربی (میانکاله) استان گلستان بطور معنی­دار بیشتر از سواحل شرقی (گمیشان) و میزان صید ماهی کپور در سواحل شرقی بیشتر از سواحل غربی می­باشد (05/0p<). اما از لحاظ میزان صید ماهی کلمه در دو منطقه اختلاف معنی­داری آماری مشاهده نگردید (05/0p>). میزان صید هر چهار گونه ماهی استخوانی طی سال­های مورد بررسی روند نزولی به خود گرفته است که نشان­دهنده کاهش ذخایر این ماهیان در دریای خزر می­باشد. بالاترین میزان صید ماهی در استان گلستان در طی 10 سال مورد بررسی به­ترتیب مربوط به ماهی کپور> کفال>سفید> کلمه با میزان 23/39، 76/33، 54/26 و 47/0 درصد از میزان کل صید می­باشند. بنظر می­رسد که ذخایر ماهی سفید، کفال، کپور و ماهی کلمه دریای خزر رو به کاهش می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of catch process of kutum, mullet, common carp and roach during 1999 to 2008 in Golestan Province

چکیده [English]

Abstract
            In this study, review of catch process and fish stocks of kutum, mullet, common carp and roach in the Caspian Sea during the years 1999 to 2008 in Golestan Province was conducted. In this study, annual catch data from 20 active seine cooperative companies in Golestan Province was taken over 10 years and were analyzed. The results showed that catch of kutum and mullet in west coast (Miankaleh) more significantly than east coast (Gomishan) and carp catching on the east coast is more than the west coast )p<0.05(. But roach catching in the two regions was not statistically significant (p>0.05). The amount of catching has declined for the four species of teleosts that indicates fish stocks in the Caspian Sea reduced. The highest ratio of catch in over 10 years of fishing in the Golestan Province were common carp>mullet>kutum>roach with the 39.23, 33.76, 26.54 and 0.47 percent of total catch. It seems that stocks of kutum, mullet, carp and roach are declined in the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan Province.catch
  • Common carp
  • Roach
  • Kutum
  • Mullet