نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی قزل­آلای رنگین­کمان، برای رشد طبیعی همانند ماهی­های دیگر به اسیدهای چرب سری n-3 و n-6 نیاز دارد. در این تحقیق، ارزیابی اثر مقایسه­ای روغن­های مختلف بر روی کبد بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین شاخص‌های کبدی و احشایی و نیز ترکیب اسیدهای چرب روغن کبد قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با خوراک‌های حاوی روغن ماهی و روغن‌های گیاهی کانولا و آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفتند. ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان با متوسط وزن تقریبی اولیه 65/0±95/5 گرم، توسط غذاهای آزمایشگاهی طی 60 روز تغذیه شدند. بر اساس نتایج، شاخص احشایی (VSI) ماهیان تغذیه شده با روغن‌های ماهی، کانولا و آفتابگردان به‌ترتیب 10/1±87/17، 15/0±05/18 و 18/0±2/17 بوده، در حالی­که شاخص کبدی (HSI) به‌ترتیب 09/1±55/1، 05/1±65/1 و 42/0±61/1 برآورد گردید. در بین ترکیب اسیدهای چرب بافت کبد ماهیان مورد مطالعه، بین گروه تغذیه شده با روغن ماهی و سایر گروه‌ها اختلاف معنی‌داری در مجموع اسیدهای چرب PUFA و همچنین مجموع n-3  و n-6 دیده شد (05/0p<). در حالی­که هیچ اختلاف معنی‌داری بین مجموع اسیدهای چرب SFA، UFA، MUFA دیده نشد (05/0p>). بیشترین نسبت n-3 به n-6 در گروه آزمایشی روغن ماهی و کمترین نسبت در گروه آزمایشی روغن آفتابگردان دیده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین مجموع DHA + EPA روغن بافت کبد ماهیان مورد مطالعه، در گروه آزمایشی روغن ماهی با مجموع 41/37 و کمترین آن در گروه آزمایشی روغن آفتابگردان با 51/19 گرم در 100 گرم دیده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes of VSI, HIS indices and fatty acid profile of juvenile rainbow trout liver (Oncorhynchus mykiss W., 1792) affected by vegetable oils

چکیده [English]

Abstract
Rainbow Trout, like other fish need to n-3 and n-6 fatty acids for natural growth. In this research, the effects of different oils on the liver of juvenile trout were investigated. Thus, Viscera-Somatic (VSI) and Hepato-Somatic (HIS) indices and also fatty acid composition of fish liver were studied, while juveniles fed by foods including Canola, Sunflower and fish oils. For 60 days, the juvenile trout in initial weight of 5.95±0.0.65 g were fed.  As a result of the experiment, VSI was 17.87±1.1, 18.05±0.15 and 17.2±0.18, and HIS were 1.55±1.09, 1.65±1.05 and 1.61±0.42 in groups fed with fish, Canola and Sunflower oils, respectively. There was significant difference between fish oil group and others in the amounts of PUFA, n-3 and n-6 (p<0.05); while MUFA, UFA and SFA did not show significant difference (p>0.05). The maximum ratio of n-3/n-6 was found in the fish oil and the minimum in the Sunflower group. The results also showed that highest ratio of DHA+EPA was obtained in treatment of fish oil with 37.41 g/100g and lowest ratio in the treatment of Sunflower whit 19.51 g/100g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Diet fat
  • fatty acid
  • Liver oil
  • Rainbow trout