نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
روتیفر  plicatilis Brachionusگونه­ای است که به­آسانی و به‌طور وسیعی در دنیا به­عنوان غذای اولیه لاروهای ماهیان مورد استفاده قرار می­گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دما و تغذیه جلبکی بر اندازه روتیفرها در بخش آبزی­پروری پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای‌عمان واقع در شهر بندرعباس در دی‌ماه 1388 انجام شد. در این آزمایش، روتیفر در شرایط آزمایشگاهی در سه سطح دمای (25، 30 و 35 درجه سانتی­گراد) و تغذیه جلبک با سه نوع جیره جلبکی شامل (تغذیه منحصراً با Cholorella، تغذیه منحصراً با Nannochloropsisو تغذیه با ترکیب دو جلبکNannochloropsis  و Cholorella) مورد آزمایش قرار گرفت. روتیفرها با تراکم 6 عدد در هر میلی لیتر به تیمارهای مورد آزمایش معرفی شدند. همچنین در طول آزمایش pH بین 7/7 تا 9/9، شوری در حدود  25 قسمت در هزار، هوادهی با شدت ملایم و تیمارها در مقابل لامپ فلورسنت با شدت روشنایی 1500 لوکس نگه داشته شد. طول مدت آزمایش، 7 روز بود. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش دما، اندازه روتیفرها از لحاظ طول و پهنا کاهش می­یابد، به­طوری­که در دمای 25 درجه سانتی­گراد با بیشترین میانگین اندازه و در دمای 35 درجه سانتی­گراد با کمترین میانگین اندازه روتیفر از لحاظ طول و پهنا مواجه شده که اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0p<). همچنین اثرات متقابل دما و تغذیه جلبکی دارای اختلاف معنی­داری بود (05/0p<). در کل، بهترین نتایج در تغذیه رتیفر با ترکیب Nannochloropsis و Cholorella در درجه حرارت 35 درجه سانتی­گراد از لحاظ طول و پهنای آنها (طول 26/118 و پهنا  75/94 میکرومتر) مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of temperature and algal diets on the size of rotifers procured under laboratory condition (Brachionus plicatilis Müller, 1786)

چکیده [English]

Abstract
The marine rotifer Brachionus  plicatilis is extensively used as a major live food in fish larvae culture all over the world. In the present study an attempt was made to find out the effect of temperature and feeding conditions on the size of rotifer (Brachionus  plicatilis), that was surveyed in Aquaculture Department of  Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute (PGOSERI)(located in Hormozgan Province) on December 2010. The rotifer was cultured at tree temperature ranges (25, 30 and 35ºC) and fed with two species of microalgae including, Nannochloropsis oculata, Chlorella spp. and mixed of Chlorella spp. & Nannochloropsis oculata.  The rotifers were introduced at stocking density of 6 ind/ml for each treatment. In this experiment, the pH was between 7.7 until 9.9; salinity 25 ppt, the density of rotifers in mild aeration was provided and the treatments were exposed to 1500 lux light intensity. The experiment carried out for 7 days. Results revealed that increasing of temperature cause decreasing in the size of length and width of rotifer. The highest size of rotifer was observed at 25 ºC and the lowest size at 35 ºC. There was a significant difference between the size of the length and width of rotifer cultured in 35 Cº and the other levels of temperatures (p<0.05). Also, the combined effect of temperature and algal diets on rotifer size were significant (p<0.05). In all of the experiments, the best result was observed conducted at 35 Cº temperature using mixed of Chlorella sp. & Nannochloropsis sp. as the main food. (length 118.26 & width 94.75 µm)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brachionus plicatilis
  • temperature
  • Size
  • Chlorella sp
  • Nannochloropsis sp