نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تعداد 583 میگوی Palaemon elegans از آذر ماه 1389 لغایت خردادماه 1390 از استخرهای پرورش میگو، مرتبط با تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر با عمق متوسط 1 متر با استفاده از ساچوک چشمه ریز به قطر 6 میلی­متر به­صـورت ماهانه جمع­آوری شد. نتایج نشان داد ماده­ها رشد بیشتری از نرها داشتند. بیشترین طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود و وزن کل در جنس ماده به­ترتیب 70/44 میلی­متر، 70/13 میلی­متر، 80/32 میلی­متر و 70/2 گرم و در جنس نر به‌ترتیب 10/40 میلی­متر، 20/11 میلی­متر، 30/28 میلی­متر و 41/1 گرم بود. نسبت جنسی نمونه‌های جمع­آوری شده 76/44 درصد ماده و 23/55 درصد نر ثبت شد که این با نسبت 1:1 تفاوت معنی­داری دارد (05/0p<). رابطه طول کل- وزن در نرها 864/2L00003/0= W و در ماده­ها 088/3L00001/0=  W محاسبه گردید. الگوی رشد در ماده­ها ایزومتریک و در نرها آلومتریک منفی بود. طول کل میگوهای ماده در زمانی که 50 درصد آنها در مرحله بلوغ بودند (50Lm) برابر 52/34 میلی­متر برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey some of biological characteristics, Palaemon elegans in associated with Gomishan Wetland pools, Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
583 specimen of Palaemon elegans were collected during December 2010–June 2011 in associated with Gomishan Wetland pools, Caspian Sea, by using cast-net (mesh size 6 mm) monthly with mean depth of 1m. Results showed that females grew to a larger size than males. Maximum total length (Tl), carapas length (Cl), propodit length and body weight (Wt),  were  44.70 mm, 13.70 mm and 32.80 mm and 2.70 gr., respectively in females and  40.10 mm, 11.20 mm and 28.30 mm and 1.41g, respectively in males, too. The sex ratio was 1:1 (males, 55.23%: females, 44.75%) showed significant difference (P<0.05). The length-weight relationship for the males and females were determined as W=0.00003TL2.864 and W=0.00001 TL3.088, respectively. The Patterns of growth were observed isometric in the females and negative alometric in the males. The Lm50 of females was estimated 34.52 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biological characteristics
  • Palaemon elegans
  • Gomishan Wetland pools
  • Caspian Sea