نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی‌کپور در طول فصل تکثیر مصنوعی 1390پرداخته شد. به این منظور، 8 مولد ماهی‌کپور معمولی نر 2 و 3 ساله با 4 مولد ماده 3 ساله به­صورت جداگانه لقاح داده شد. در تیمار 3 نیز ترکیب اسپرم­های استحصالی از مولدین 2 و 3 ساله استفاده شد. نتایج نشان داد، مولدین نر 3 ساله دارای بیشترین درصد تحرک و تراکم اسپرم بودند (05/0p<). تخم­های حاصل از لقاح ترکیب اسپرم­های مولدین 3 ساله با تخمک­های مولدین ماده بیشترین میانگین درصد لقاح و بازماندگی لارو را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت لقاح حاصل از مولدین نر 2 ساله دارای بیشترین موفقیت در کارایی تکثیر ماهی کپور بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between age of male broodstocks and artificial propagation efficiency in common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract
In this study the effect of male broodstock age on artificial propagation efficiency was studied during 2011 breeding season in common carp. For this reason, eight males (2 and 3 years old) and 4 females (3 years old) were fertilized separately. The combination of stripped semen from 2 and 3 years old males were used in treatment 3. Result showed, percentage of motile spermatozoa and sperm concentration were significantly higher in 3 years old males (p<0.05). The maximum fertilization and survival rates were observed in the treatment including collected semen from 3 years old. Based on current research, stripped semen from 2 years old males had the highest fertilization performance in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Age
  • Artificial propagation
  • Common carp
  • Male broodstock