نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            در این تحقیق که در یک مزرعه تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام شد، عملکرد تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان از طریق افزودن سطوح مختلف آستاگزانتین با دو منبع سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) به جیره غذایی مولدین ماده مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آستاگزانتین سنتتیک در سه سطح 40، 80 و 120 میلی­گرم بر کیلوگرم غذا و آستاگزانتین جلبکی معادل 5/1% سطوح منبع سنتتیک، به­ترتیب به­مقدار 67/2، 33/5 و 8 گرم بر کیلوگرم غذا مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق، هفت جیره آزمایشی شامل شش تیمار در سطوح و منابع مختلف آستاگزانتین (T1-T6) و یک تیمار شاهد (بدون آستاگزانتین) در نظر گرفته شد. تعداد 140 مولد ماده 4-3 ساله قزل­آلا به­مدت 120 روز قبل از شروع فصل تخم­ریزی، از طریق جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. مولدین مورد مطالعه در حین انجام تکثیر و پس از آن از نظر برخی شاخص­ها نظیر قطر تخم، هماوری، درصد لقاح، بازماندگی تخم، درصد چشم­زدگی و قابلیت تخمه­گشایی تخم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. از لحاظ میزان هماوری، درصد چشم­زدگی و تعداد تخم در گرم، بین تیمارها اختلاف معنی­دار مشاهده شد (05/0p<)، در حالی­که در موردشاخص­های قطر تخم ودرصد لقاح اختلاف بین تیمارها معنی­دار نبود (05/0p>). با افزایش سطوح آستاگزانتین از 40 به 120 میلی­گرم در کیلوگرم در هر دو منبع سنتتیک و جلبکی، درصد چشم­زدگی و تخم­گشایی افزایش یافت، ضمن آنکه درصد چشم­زدگی در مولدینی که از آستاگزانتین جلبکی تغذیه کرده بودند به‌مراتب بهتر بود. براساس نتایج به‌دست آمده، بهترین عملکرد تکثیر مربوط به تیمار 3 با سطح 8 گرم بر کیلوگرم جلبک هماتوکوکوس بود. بهبود آسیب­های جلدی اولیه، عدم بروز بیماری و تلفات و همچنین شادابی و خوشرنگی مولدین از جمله مشاهدات ظاهری در طول انجام این تحقیق بود. بطورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد آستاگزانتین باعث بهبود عملکرد تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان می­شود، ضمن آنکه آستاگزانتین جلبکی به­دلیل دارا بودن سایر مکمل­های غذایی، از برتری قابل توجهی نسبت به آستاگزانتین سنتتیک در بهبود عملکرد تکثیر و سلامتی مولدین ماده قزل­آلا برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of synthetic and algal astaxanthin on the reproduction efficiency of female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
This research was conducted in a trout farm in Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad Province. The main object of this study was comparing of two sources of astaxanthin (synthetic or algae, Haematococcus pluvialis) in feed on reproduction efficiency of rainbow trout. So, algal astaxanthin (Haematococcus pluvialis) in the three levels of 2.67, 3.55 and 8gr/kg food (T1,T2, T3) and synthetic source in three levels of 40, 80 and 120mg/kg food in diet (T4, T5, T6) examined on 140 trout broods (3-4 years) for 4 months, before the spawning season. Therefore, it was considered 7 groups consisting 6 treatments of two different astaxanthin sources and a control (without astaxanthin). Reproduction efficiency analyzed through reproduction indices such as egg diameter, fecundity, fertilization, survival, hatching and eyed egg rates. Significant difference between treatments in terms of fecundity, eyed eggs rate and the number of eggs per gram was observed (p<0.05). Although in some factors such as egg diameter and fertilization rate, no significant differences was observed. By increasing level of astaxanthin in both sources of algal and synthetic, hatching and eyed egg rates increased from 40mg/l to 120mg/l, but the effect of alga source on these indices was more perfect. Considering the results, the best result related to treatment of 8gr/kg alga (T3). Observations during this research indicated no disease and mortality and also proper coloration and freshness of fishes. Overall the results asserted that the application of astaxanthin improves reproduction performance of rainbow trout. It also concluded that natural astaxanthin (Haematococcus pluvialis) for the reason that contains supplementary nutritious, is extraordinary preferable than synthetic astaxanthin to improve reproductions indices and egg quality of female rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Astaxanthin, Haematococcus pluvialis
  • Reproduction efficiency
  • egg quality