نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
   به­منظور تعیین مقادیر برخی از پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور علفخوار پرورشی، تعداد 60 قطعه ماهی کپور علفخوار در سنین 6، 12، 24، 36 ماهه سالم پرورش یافته در مرکز تکثیر وپرورش ماهی واقع در شهرستان رشت، از ناحیه ساقه دمی خونگیری به­عمل آمده و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خونی به­روش استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه، میانگین گلبول قرمز 1911500 عدد در میلی­متر مکعب، تعداد گلبول­های سفید14320 عدد در میلی­متر مکعب، هماتوکریت 3/36 درصد، هموگلوبین 53/7 گرم در دسی­لیتر، حجم متوسط گلبولی(MCV) 46/199 فمتولیتر، هموگلوبین داخل گلبولی (MCH) 73/39 پیکوگرم، غلظت هموگلوبین گلبول­ها (MCHC) 55/20 گرم درصد، فراوانی لنفوسیت­ها 91/70 درصد، فراوانی نوتروفیل­ها7/26 درصد، فراوانی مونوسیت­ها 06/1 درصد، فراوانی  ائوزینوفیل 28/1 درصد، مقدار گلوکز 6/130 میلی­گرم در دسی­لیتر، مقدار کلسترول 7/278 میلی­گرم در دسی­لیتر، مقدار تری­گلیسرید 9/243 میلی­گرم در دسی­لیتر و مقدار پروتئین 6/3 میلی­گرم در دسی­لیتر بدست آمد.مقدار متوسط غلظت هموگلوبین گلبول­ها (MCHC)در گروه سنی 36 ماهه نسبت به گروه­های سنی دیگر افزایش و مقدار متوسط حجم گلبولی (MCV) و مقدار تری­گلیسرید کاهش یافت. مقدار متوسط وزن هموگلوبین گلبولی (MCH) در بین گروه سنی 6 ماهه با دیگر گروه­های سنی افزایش مشاهده شده که دارای اختلاف معنی­دار است (05/0p<). ولی در سایر پارامترها شامل تعداد گلبول سفید، شمارش تفریقی گلبول­های سفید، کلسترول و پروتئین اختلاف معنی­دار به­دست نیامد(05/0p>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of age on some hematological and biological serum parameters in grass carp, (Ctenopharyngodon idella)

چکیده [English]

Abstract
To determine levels of some hematological and biochemical factors in 60 specimens (6, 12, 24 and 36 months) cultured grass carp (Rasht, Guilan Province) were sampled and blood samles were collected from caudal fin and then were analyzed. In this study, average of RBC, WBC, HCT and Hb were 1911500/mm3, 14320/ mm3, 36.3% and 7.53 gr/dl, MCV, 199.46 femtolit, MCH, 39.73 picogr., MCHC, 20.55 gr/dl. Lymphocytes, Neutrophils, Monocytes and Eosinophils were 70.91%, 26.7%, 1.06% and 1.28% and concentrations of Glucose, Cholesterol, Triglyceride and Protein were 130.6, 278.7, 243.9 mgr/dl and 3.6 gr/dl. In compared to other age groups, MCHC of 36 months old group increased, but both MCV and Triglyceride decreased (p<0.05). MCH of 6 months old group was more than other age groups (p<0.05). While in other factors such as number of WBC, differential counting of WBC, Cholesterol and Protein had not observed significant difference (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Age
  • blood
  • Grass carp
  • Serum