نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه برای ارزیابی اثرات آکوآمین- تی بر روی کنترل آلودگی‌های قارچی، درصد چشم‌زدگی، تخم‌گشایی و بازماندگی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) به‌مدت 29 روز انجام شد. هر تیمار شامل 3 تکرار و هر تکرار شامل 1650 عدد تخم در هر تراف کالیفرنیایی بود، به‌طوری‌که در تیمار شاهد از هیچ‌گونه مواد ضدعفونی استفاده نشد ولی در تیمار 2 از اشعه ماوراءبنفش با طول موج 60 وات (روش معمول ضدعفونی آب کارگاه‌های تکثیر) و در تیمارهای 3 تا 5 از آکوآمین- تی با دوزهای 2، 3 و 4 گرم در لیتر استفاده شد. در طول دوره آزمایش، درصد قارچ‌زدگی، چشم‌زدگی، تخم‌گشایی و درصد بازماندگی اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش، نتایج اختلاف معنی‌داری در فاکتورهای مورد بررسی در تیمارهای مختلف نشان داد، به‌طوری‌که تیمار آکوآمین- تی، 4 گرم در لیتر کم‌ترین میزان قارچ‌زدگی را در بین تیمارهای مختلف داشت (05/0p<) و همچنین تیمار آکوآمین- تی 3 گرم در لیتر بیش‌ترین میزان درصد چشم‌زدگی، تخم‌گشایی و بازماندگی را نسبت به سایر تیمارهای مختلف از خود نشان داد (05/0p<). در نهایت، نتایج این آزمایش نشان داد که آکوآمین- تی 3 گرم در لیتر یک ماده مؤثر برای کاهش بار آلودگی‌های قارچی در تراف‌های تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که مطالعات دیگری بر روی ضدعفونی این ماده بر روی تخم ماهیان دیگر انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aquamin-T ideal choice in fungal disinfection, increasing eyeing and hatching rate of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract[1]
This study has conducted to evaluate the effects of aquamin-T on fungi control, ratio of eyed eggs, hatching rate and survival of rainbow trout eggs during 29 days. Each treatment was triplicates into Californian troughs which contained 1650 eggs. The control treatment without disinfectant (1), UV with using of 60w lamp (2) and 2, 3 and 4 g aquamin-T per liter of water
(3 to 5). During the experiment, fungal infection, ratio of eyed eggs, hatching rate and survival were measured. In the end of experiment, results showed significant differences among treatments. Fungal infection in 4g/L Aquamin-T treatment was significantly lower than other treatments (P<0.05). 3g/L Aquamin-T treatment had a higher ratio of eyed eggs, hatching rate and survival other than treatments. The results of this study showed that 3g/L of Aquamin-T is a useful and effective for the disinfection of rainbow trout water hatchery and it is suggested that further studies be conducted with Aquamin-T on other fish egg disinfectant.*Corresponding authors; kia_milad@rocketmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Eggs disinfection
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Aquamin-T
  • Fungal infection