نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پ‍ژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه‌ماهیان کپور پرورشی (Cyprinus carpio) به‌مدت 45 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0 و 1 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان به‌ازای هر کیلوگرم (شامل 35 درصد پروتئین و 12 درصد چربی) جیره در قالب 3 تیمار با 3 تکرار طراحی شد. آزمایش درون تشت‌های پلاستیکی 40 لیتری که با 30 لیتر آب پر شده بود، انجام گرفت. تعداد 15 عدد بچه‌ماهی کپور با میانگین وزنی 57±810 میلی‌گرم ذخیره‌سازی و تغذیه شدند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، تفاوت معنی‌داری از نظر بازماندگی و شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای بین تیمارها وجود نداشت (05/0P>) ولی بیش‌ترین میزان پروتئین و چربی لاشه در تیمار 1 گرم پربیوتیک در هر کیلوگرم جیره مشاهده گردید (05/0P<). به هر حال، افزودن 1 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه‌ماهی کپور پرورشی می‌تواند در بهبود عملکرد رشد، باز ماندگی، تولید نهایی و ترکیب مغذی بدن مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of prebiotic mannan oligosaccharide and β-1, 3-glucan on growth, survival and body composition of carp juveniles (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract[1]
Effect of dietary prebiotic mannan oligosaccharide and β-1, 3-glucan (TechnoMos®) on growth, survival and body composition of carp juveniles were investigated for 45 days. Experimental diets were prepared by using supplementation of 0 (Control), 0.5 and 1g prebiotic MOS and β-1, 3-glucan kg-1 commercial carp diet containing 35% protein and 12% lipid in a totally randomized design trial in triplicate groups. The experiment carried out in 30 liters plastic tanks. 15 juvenile common carp with initially average weight 810±57 mg were stocked in tanks and fed up a day. The results showed no significant differences on the survival, and growth performance and feed efficiency indices between treatment (P>0.05) but 1.0g kg-1 MOS and β-1, 3-glucan treatment had the highest carcass protein and fat (P<0.05). However, 1.0 g kg-1 MOS and β-1, 3-glucan supplementation in the diet of common carp juveniles can improve growth performance index, survival, final production and body composition.* Corresponding aauthors; akrami202@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mannan oligosaccharide, β-1, 3-glucan
  • Growth, Survival, Body composition, Cyprinus carpio