نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
انجماد جنین عبارتند از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. انجماد موفقیت‌آمیز جنین ماهیان نیازمند ورود مقادیر و غلظت‌های مناسبی از مواد ضد انجماد به قسمت‌های مختلف جنین است. در مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثر سمیت مواد ضد انجماد، جنین ماهی قره‌برون در مرحله مورولا (6 ساعت پس از لقاح) مورد بررسی قرار گرفت. از مواد ضد انجماد نفوذپذیر؛ متانول، دی متیل سولفوکساید و ترکیب اتیلن گلیکول به همراه دی متیل سولفوکساید در غلظت‌های (5/0، 75/0 و 1 مولار) و به همراه مواد ضد انجماد نفوذناپذیر سوکروز استفاده گردید. تخم‌ها در طی 3 مرحله و هر مرحله نیز به مدت 5 دقیقه در معرض محلول‌ها به ترتیب از مولاریته کم به مولاریته بالا قرار گرفته و تا زمان تفریخ در انکوباتورها قرار گرفتند. از لحاظ نرخ تفریخ اختلاف معنی‌دار آماری بین مواد ضد انجماد مختلف انتخاب شده، در هر سه تیمار در مقایسه با گروه شاهد وجود نداشت (05/0P> و تحت آزمون دانکن). اگر چه از میان مواد ضد انجماد نفوذپذیر، ترکیب اتیلن گلیکول به همراه دی متیل سولفوکساید بیشترین سمیت را برای جنین ماهی قره‌برون داشت. همچنین سطوح مختلف متانول را نسبت به ترکیب اتیلن گلیکول به همراه دی متیل سولفوکساید بهتر تحمل کرده و نسبت به آن حساسیت کمتری داشت اما جنین ماهی مورد مطالعه سطوح مختلف از مواد دی متیل سولفوکساید را نسبت به دو ماده دیگر بهتر تحمل کرده و حساسیت کمتری نسبت به آن‌ها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of some cryoprotectants on the hatching rate of sturgeon embryos (Acipenser persicus)

چکیده [English]

Abstract
Cryopreservation of fish embryo is replacement of cryoprotectants with water in side embryo. Cryopreservation of fish embryos requires an optimal concentration of cryoprotectants inside all embryo compartments. At this study toxicity of cryoprotectants, fish embryos were examined in stage (6 hours after fertilization).In the present study, to evaluate the cryoprotectant toxicity was determined in sturgeon embryos at morula stage (6 hours after fertilization). From permeable cryoprotectants, methanol, dimethyl sulfoxide and combination of dimethyl sulfoxide with ethylene glycol in concentrations (0.5, 0.75, and 1 M) and non-permeable, sucrose was used. Embryos treated in three stage and for each stage about 5 minutes from low to above molarity, and the embryos were incubated until hatching. There were no significant differences between cryoprotectants differences concentrations, in terms of hatching rate in each of three treatment compared with the controls (P>0.05 and under Duncan). However among the permeable cryoprotectants, combination of dimethyl sulfoxide with ethylene glycol had the highest toxicity for sturgeon embryos. But embryos better tolerated differences concentrations of dimethyl sulfoxide than two other cryoprotectants and less sensitive than.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cryopreservation
  • Cryoprotectant toxicity
  • Hatching rate
  • Sturgeon embryos