نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            داینوفلاژلاها گروه مهمی از فیتوپلانکتون‌های دریایی می‌باشند که شکوفایی برخی از گونه‌های آن مشکلات زیادی را برای اکوسیستم‌های دریائی و فعالیت‌های آبزی‌پروری ایجاد می‌نماید. شکوفائی ناشی ازCochlodinium polykricoides طی سال‌های 1388-1387 خسارات شدیدی بر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان وارد نمود. جهت کنترل کشند قرمز روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. از اینرو این تحقیق  به بررسی درصد کارایی حذف سلولی با غلظت‌های مختلف دوغاب خاک رس (5/0، 1، 2، 4  و10 gr/l) پرداخت. بدین منظور پس از جداسازی دو گونه C.polykricoides وProtoperidinium quinquecorne از آب دریا (با تراکم cell/ml 16000-14000)، با افزودن ml 50 از غلظت‌های مختلف دوغاب به ظروف حاوی جلبک، بعد از گذشت زمان‌های 2، 4، 20 و 24 ساعت تراکم سلول‌ها شمارش گردید. نتایج نشان داد در ریزجلبک C.polykricoides بهترین کارایی غلظت‌های gr/l 4 و10 بعد از 24 ساعت با میانگین 99 درصد داشتند. پس از آن تیمار gr/l 5/0 در زمان 2 ساعت 53 درصد کاهش سلول‌های جلبکی را باعث شد. بهترین درصد کارایی حذف سلولی بررسی شده روی P.quinquecorne ، میانگین 99 درصد را در تیمار gr/l 4 در زمان 24 ساعت داشت که اختلاف معنی داری با تیمار‌های gr/l 4 و10 در زمان‌های دیگر نشان نداد (05/0p≥). از اینرو با توجه به اینکه افزودن دوغاب بایستی کمترین تأثیر زیست محیطی و آسیب به اکوسیستم و موجودات را داشته باشد بسته به نوع گونه هدف تغییرپذیر می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، غلظت gr/l 4 برای P.quinquecorneو gr/l 5/0 برایC.polykricoidesپیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The removal efficiency harmful algal cells of clay slurry with different concentrations

چکیده [English]

 
Abstract
Dinoflagellates are an important group of marine phytoplankton whose blooms of some species causes great problems for marine ecosystems and aquaculture activities. The bloom due by Cochlodinium polykricoides during 2008-2009 caused severe damage to aquatic animals in the Persian Gulf and the Oman Sea. Therefore, this study was investigating the removal efficiency of algal cell with different concentrations of clay slurry (0.5, 1, 2, 4 and 10 gr/l). therfore, after separating C.polykricoides and Protoperidinium quinquecorne from seawater (with cell density of 16000-14000), by adding 50 ml of different concentrations of clay  slurry, cell density  Was counted after 2, 4, 20 and 24 hours. The results showed that in C.polykricoides microalgae, the best performance of 4 and 10 gr / l concentrations after 24 hours were 99%. So after 4 and 10 gr/l algal cells density was reduced to 53% in 0.5 gr / l and in 2 hours. The best removal effeciency in this study on P. quinquecorne had  99% in 4 gr / l at 24 hours, which did not show a significant difference with 4 and 10 gr / l at other times (p≥0.05). Therefore, considering that the addition of clay slurry should have the least environmental impact and damage for ecosystem and organisms, the clay slurry concentration is variable depending on the type of target species. According to the results, clay slurry concentration 4 gr/l for P.quinquecorne and 0.5 gr/l for C.polykricoides are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Red Tide
  • Cochlodiniom polykricoides
  • Protoperidinium quinquecorne
  • slurry clay
  • Dinoflagellate algae