نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر، به­منظور اندازه­گیری و مقایسه فلز سنگین روی در بافت کبد و عضله گونه ماهی سفید رودخانه­ای (Squalius cephalus) در بهار 1388 در رودخانه تجن در استان مازندران انجام شد. نمونه­های ماهی به­کمک دستگاه الکتروشوکر از 4 ایستگاه مختلف صید شد. جهت استخراج روی از بافت کبد و عضله ماهیان از روش هضم شیمیایی با استفاده از دستگاه ماکروویو و دستگاه جذب اتمی استفاده شد. نتایج نشان داد که تجمع روی در ماهی سفید رودخانه­ای در بافت کبد بیشتر از بافت عضله است (05/0p<). کمترین تجمع در بافت عضله ماهی سفید رودخانه­ای در ایستگاه چهارم می­باشد. مقایسه نتایج بدست آمدهبا استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت عنصر روی در بافت کبد ماهی سفید رودخانه­ای از استاندارد سازمان بهداشت جهانی کمتر بوده و از استاندارد وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا بالاتر می­باشد. در بافت عضله از مقدار ذکر شده در سازمان بهداشت جهانی، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا کمتر بوده ولی از وزارت کشاورزی، شیلات و غذا انگلستان بالاتر بوده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of heavy metal accumulation in muscle and liver tissues on the Chub Squalius cephalus in Tajan River, Mazandaran

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to determine the concentration of heavy metal, Zinc (Zn) in the muscle and liver tissues of the Chub (Squalius cephalus) in Tajan Rive, Mazandaran Province in 2009. Fish samples were collected by electro-shocking at four stations. Microwave digestion method and atomic absorption spectrometry were employed to measure the concentration of Zn in samples. The results was showed that Zn accumulation in liver were greater than muscle of the S.cephalus (p<0.05). The lowest concentrations of Zn were observed in 4th station. The comparison of the results of this study with the recommended world standard limits showed that the concentrations of Zn in liver were lower than World Health Organization and higher than standard limits of UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, National Health Council and Australian Medical Research. In the muscle tissue was lower than World Health Organization, National Health Council, and Australian Medical Research but higher than standard limit of UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Heavy metals
  • Muscle and liver tissue
  • Squalius cephalus