نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه، برخی خصوصیات زیستی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه واقع در استان گلستان در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. اختصاصات زیستی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از دریاچه اینچه شامل؛ میانگین طول ناپلی، 9/491 میکرون؛ سیست، 8/268 میکرون؛ میزان تفریخ، 35 درصد؛ تفریخ مؤثر، 24600 عدد و حداکثر تفریخ، 90 درصد) بعد از 20 ساعت به‌دست آمد. شرایط فیزیکوشیمیایی اعمال شده برای پرورش آرتمیا در آزمایشگاه به‌شرح زیر می‌باشد: دمای آب 29-27 درجه سانتی‌گراد، شوری آب 32ppt ، 5/7=pH و اکسیژن محلول 7-5/6 میلی‌گرم در لیتر، تراکم ناپلی آرتمیا 40 عدد در هر لیتر و دوره پرورش برای تغذیه آرتمیا 23 روز بود که در این مدت برای تغذیه ناپلی‌ها از جلبک کلرلا با تراکم سلولی 6 10×18 عدد در هر میلی‌لیتر استفاده شد. طول کل، هم‌آوری و بازماندگی در روز بیست و سوم پرورش اندازه‌گیری گردید که حداقل و حداکثر طول کل آرتمیای بالغ به‌ترتیب 5/8 و 9/12 میلی‌متر، حداقل و حداکثر هم‌آوری کل به‌ترتیب 12 و 105 عدد، حداقل و حداکثر بازماندگی 55 و 78 درصد بوده است. به هر حال، اختصاصات ژنتیکی و کیفیت غذای مصرفی از مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار در میزان هم‌آوری آرتمیا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Short technical report) In vitro investigation of the fecundity and survival rate of Artemia parthnogenetica in the Incheh Lake in Golestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, some biological parameters of Artemia parthnogenetica in the Incheh Lake, located in Golestan Province was studied in 2008. Biological characterization of the Artemia cists collected from Incheh Lake consists of the average length of naupli with 491.9 µ and the cyst length 268.8 µ, hatching percentage 35%, efficient hatch, 24600 and 90% maximum hatch was 20 hours. The physicochemical conditions for cultivation of Artemia in vitro followed by; water temperature, 27-29 °C, salinity 32 ppt, pH 7.5, dissolved oxygen (DO) 6.5-7 mg/l, naupli concentration 40 ind/l and the cultivation period 23 days. Artemia were fed by Chlorella with the cell concentration of 18×106 ind/ml. Total length, fecundity and survival rate were determined at the 23th days of experiment, maximum and minimum of length (TL) were 8.5 mm and 12.9 mm, total fecundity were 12 and 105, survival rate were 55 and 78 percent, respectively. However, genetic characteristics and feed quality are the important indices in fecundity ration of Artemia.* Corresponding Authors; Email: hami48@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artemia parthnogenetica
  • fecundity
  • Survival rate
  • Incheh Lake