نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر روی پارامترهای کیفی آب نهر زرین‏گل می‌باشد.‌ در این مطالعه، دو کارگاه تکثیر پرورش ماهی و 6 ایستگاه نمونه‌برداری انتخاب گردید و اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت، فسفات، pH و  ECدر فواصل زمانی 45 روز یک‌بار و در طول یک دوره یک‌ساله (89-1388) صورت گرفت. نتایج نشان داد که مزارع پرورش ماهی تأثیر معنی‌داری روی غلظت مقادیر نیتریت، نیترات، فسفات و  ECداشت (05/0P<)، اما تغییرات در غلظت پارامترهای pH و اکسیژن محلول در طول مدت بررسی معنی‌دار نبود (05/0P>). همچنین افزایش معنی‌داری در میانگین غلظت پارامترهای نیتریت، نیترات، فسفات و EC در ایستگاه‌های پایین‌دست مزارع پرورش ماهی مشاهده شد. در این مطالعه، ‌میزان غلظت فسفات و نیترات در ایستگاه‌های پایین‌دست مزارع پرورش ماهی و بعد از ورود پساب از حد استاندارد محیط زیست بیش‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Short technical report) The Impact of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farm effluents on water quality in Zarringol Stream

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of this study was to assess the impact of trout farm effluents on water quality in the Zarringol Stream. In this study, two trout farms and 6 stations were selected and physiochemical characteristics and nutrients of water, including DO, NO2, NO3, PO4, pH, and EC were measured each 45 days for one year in 2009-2010. The results showed that trout farms had a significant impact on EC, PO4, NO2 and NO3 concentrations in the water (P<0.05) but changes in DO and pH concentrations were insignificant (P>0.05). There was significantly an increase in the concentration of NO2, EC, PO4 and NO3 downstream of the trout farms. Additionally, the level of PO4 and NO3 in the next station of trout farms were more than the standard environmental amount.
 * Corresponding Authors; Email: elham_mirrasooli@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • Trout farm effluents
  • Water Quality
  • Zarringol Stream