نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
خانواده سوف‌ماهیان یکی از متنوع‌ترین خانواده‌های ماهیان آب شیرین محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های سیستماتیک قبلی که جنس‌ها و گونه‌های مختلف خانواده سوف‌ماهیان را مورد بررسی قرار می‌دادند بیش‌تر بر پایه خصوصیات ظاهری متکی بوده‌اند. اما امروزه از داده‌های مولکولی به‌طور گسترده‌ای برای این منظور استفاده می‌شود. هدف از این بررسی تعیین روابط فیلوژنی و خویشاوندی 3 گونه از سوف‌ماهیان دریای خزر شامل: سوف سفید (Sander lucioperca)، سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis) و سوف دریایی (Sander marinum) با توالی‌یابی ژن 12s rRNAمیتوکندریایی می‌باشد. به این منظور، تعداد 3 عدد نمونه بالغ از هر یک از گونه‌های سوف سفید و سوف حاجی‌طرخان از تالاب انزلی و 3 عدد نمونه بالغ سوف دریایی از دریای خزر جمع‌آوری گردید. از هر ماهی حدود 2 گرم از بافت نرم باله پشتی جدا و در الکل 96 درصد نگهداری گردید. DNA ژنومی هر یک از نمونه‌ها استخراج و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) برای DNA نمونه‌های موردنظر با استفاده از یک جفت آغازگر ژن12s rRNA میتوکندریایی انجام گرفت. پس از الکتروفورز، محصول PCR همراه با پرایمرهای موردنظر برای توالی‌یابی به شرکت ژن فناوران فرستاده شد. برای تمایز ژنتیکی و بررسی روابط فیلوژنی توالی‌های ژن12s rRNA میتوکندریایی نمونه‌های ماهیان ذکر شده از نرم‌افزار Mega4 استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که نمونه‌های سوف سفید و سوف دریایی هر دو در یک کلاستر قرار گرفته‌اند و فاصله تکاملی نمونه‌های این 2 گونه بسیار کم است. نمونه‌های ماهی سوف حاجی‌طرخان نیز با دارا بودن فاصله ژنتیکی قدری بیش‌تر، بر روی کلاستر مجزایی قرار دارند. از سوی دیگر تمامی این سه گونه با فاصله تکاملی زیاد از گونه کپور معمولی قرار گرفته‌اند که این امر می‌تواند تأییدکننده وجود جد مشترک برای این 3 گونه و به‌عبارت دیگر قرار داشتن آن‌ها در یک خانواده مشترک باشد. از این‌رو نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از روش توالی‌یابی ژن 12s rRNA روشی مناسب و قابل اعتماد در تمایز گونه‌های سوف‌ماهیان دریای خزر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phylogeny of 3 species of Caspian Sea Percids inferred from mitochondrial 12s rRNA gene

چکیده [English]

Abstract[1]
The family Percidae is one of the most diverse families of freshwater fishes. Previous systematic analysis (that study the genus and species of Percidae) were mainly based on morphological characters. But nowadays molecular data are used for these purposes extensively. The main objective of this study is determining phylogenetic relationships of 3 species of Caspian Sea Percids including: Sander lucioperca, Perca fluviatilis and Sander marinum inferred from mitochondrial 12s rRNA gene sequencing. For this purpose, 3 adult pike perches were collected from Anzali wetland and 3 adult Sander marinum from Caspian Sea. 2 g of each specimen's dorsal fin was removed and stored in 96% ethyl-alcohol. Genomic DNA was extracted and Polymerase Chain Reaction (PCR) was conducted on the target DNA using one pair of 12s rRNA primer. After electrophoresis, PCR product and primers were sent to Genfanavaran Corp. for sequencing. The phylogenic relationships were assessed with Mega 4. The results of this study showed that both S. lucioperca and S. marinum are located in the same cluster and evolutionary distance of these two species is very low. P. fluviatilis with a little more evolutionary distance was located in a distinct cluster. On the other hand, all these three species were located in a separate cluster from Cyprinus carpio which confirm the common ancestor for these three species. As a conclusion, the results of this study showed that sequencing mitochondrial 12s rRNA gene is a reliable method to investigate phylogenetic relationships among Caspian Sea percids.* Corresponding Authors; Email: m.gharibkhani@iau-astara.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Percidae
  • phylogeny
  • 12s rRNA gene
  • Caspian Sea