نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور بررسی اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین (تارترات) بر رشد و برخی پارامترهای کیفی خون در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، آزمایشی با 900 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزنی 50 گرم به‌مدت 2 ماه انجام گرفت. بچه‌ماهیان آزمایشی در یک طرح کاملاً تصادفی به 30 گروه 30 قطعه‌ای در 10 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل؛ (لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 5/0)، (لیزین 1 و ال‌کارنتین 1)، (لیزین 1 و ال‌کارنتین 5/1)، (لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 5/1)، (لیزین 5/1 و ال‌کارنتین 5/0)، (لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 1)، (لیزین 1 و ال‌کارنتین 5/0)، (لیزین 5/1 و ال‌کارنتین 1)، (لیزین 5/1 و ال‌کارنتین 5/1) و (لیزین 0 و ال‌کارنتین 0) گرم در کیلوگرم جیره بود. نتایج نشان داد که میزان درصد بقا، افزایش وزن و شاخص رشد ویژه در سطح (لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 1) گرم در یک کیلوگرم جیره افزایش معنی‌داری یافت. به‌طور مشابه ضریب تبدیل غذایی نیز در اثر مصرف (لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 1) گرم در کیلوگرم جیره، در مقایسه با جیره شاهد بهبود نشان داد. همچنین در بررسی پارامترهای کیفی خون، گلوکز، کلسترول، کراتینین و آلبومین کاهش معنی‌داری یافت، در حالی‌که میزان توتال پروتئین خون تحت‌تأثیر این ترکیب نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشته است. براساس پژوهش صورت گرفته ترکیب لیزین و ال‌کارنتین تارترات به‌خصوص در سطح لیزین 5/0 و ال‌کارنتین 1 گرم در کیلوگرم جیره غذایی توانسته است ضمن افزایش میزان رشد و درصد بقا، ضریب تبدیل غذایی را کاهش دهد، ضمن این‌که این ترکیب و سطح بیان شده موجب بهبود پارامترهای کیفی خون در بچه‌ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of lysine and L-carnitine on growth parameters and some blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss(

چکیده [English]

Abstract[1]
An experiment had done by 900 pieces of fishes by having the average weight of 50 gr lasted 2 months for the purpose of a survey about mutual effects of Lysine and L-Carntin on growth and some qualitative parameters of blood in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. An experimental fishes were divided to 30 groups of 30 pieces in 10 treatments and 3 repetitions. Experimental treatments include to 10 levels. (Lysine 0.5-L-Carntin 0.5), (Lysine 1-L-Carntin 1), (Lysine 1-L-Carntin 1.5), (Lysine 0.5-L-Carntin 1.5 )-(Lysine 1.5-L-Carntin 0.5)-(Lysine 0.5
L-Carntin 1)-(Lysine 1-L-Carntin 0.5)-(Lysine1.5-L-Carntin 1)-(Lysine 1.5-L-Carntin 1.5)
-(Lysine 0-L-Carntin 0) gr/kg food. Results shown that the percent of survival, increasing weight and specific growth rate (SGR) indices in level (Lysine 0.5-L-Carntin 1) gr/kg food had considerable increase. Similarly, FCR by following the consumption of Lysine 0.5 and
L-Carntin 1 gr/kg food was lower than control group. Also, qualitative parameters of blood, glucose, cholesterol, cratinine and albumin had significant decrease while the total amount of blood protein had increase in comparison of the control group. Finally it was cleared at the using of Lysine 0.5 and L-Carntin 1 gr/kg experimental food caused an improvement on growth, survival, decrease of FCR, and improvement of qualitative parameters of blood in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.* Corresponding Authors; Email: a.avani2104@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: L-Carntin
  • Lysine
  • FCR
  • Qualitative parameters of blood
  • Rainbow trout