نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نبود منابع آب سطحی مناسب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، صنعت آبزی‌پروری این مناطق را ناگزیر به استفاده از منابع آبی زیرزمینی کرده است. با توجه به این‌که کیفیت آب و منابع آبی، از جمله عوامل تعیین‌کننده در تناسب این منابع به‌منظور استفاده در صنعت آبزی‌پروری می‌باشد، این مطالعه با پهنه‌بندی کیفی منابع آبی (شامل قنوات) استان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و علم زمین‌آمار، به بررسی امکان استفاده از این منابع در پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، پرداخته است. با توجه به نقطه‌ای بودن داده‌های مکانی مربوط به منابع آبی موجود، ابتدا از روش‌های مختلف زمین‌آماری در پهنه‌بندی و تعیین مناطق مناسب برای آبزی‌پروری استفاده شد و در نهایت محدوده‌های مناسب تفکیک گردید. سپس داده‌های کیفی قنوات مورد مطالعه از نظر خصوصیاتی هم‌چون pH، سختی، شوری و غلظت عناصری مانند کلر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، بی‌کربنات و سولفات با استانداردهای کیفی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده بیانگر نامناسب بودن کیفیت برخی از این منابع آبی برای استفاده در پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) culture in flumes of Yazd Province, by using GIS

چکیده [English]

Abstract[1]
Due to the lack of adequate surface water resources in arid and semi-arid regions, aquaculture industry has been forced to use underground water resources in these areas. Concerning water quality and resources as the main determining factors in appropriateness of water using for aquaculture activities, this study examined these water resources capabilities in rainbow trout culture through zone classification of water quality (including flumes) by using GIS and Geostatic in Yazd Province. As type of location data was point for water resources, different methods of Geostatic were used in zoning and detecting of suitable areas for aquaculture firstly and finally, appropriate range was divided. Then, qualitative data of flumes in many features such as pH, hardness, salinity and concentrations of elements such as chloride, sodium, potassium, magnesium, calcium, bicarbonate and sulfate were compared with qualitative standards of rainbow trout culture. The results showed that the quality of some water resources is inappropriate for using in rainbow trout culture.* Corresponding Authors; Email: hosseinbariabarghouei@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquaculture
  • Rainbow trout
  • Flume
  • GIS (Geographic Information System)
  • qualitative zoning
  • Geostatic