نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، نوسانات یون‌های سدیم و پتاسیم سرم خون بچه‌ماهی کپور دریایی در غلظت‌های مختلف شوری (0، 5، 10، 15 و 20 گرم در لیتر) به‌مدت 4 روز بررسی شد. تعداد 250 قطعه بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزنی 1/2 گرم انتخاب و به داخل هر تانک با شوری‌های مختلف منتقل شدند. خون‌گیری از بچه‌ماهیان با قطع ساقه دمی و در فواصل معین هر 24 ساعت صورت گرفته و جداسازی سرم توسط سانتریفیوژ انجام شد. میزان یون سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم‌فتومتر اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که در شوری‌های با غلظت 15 و 20 گرم در لیتر، همه ماهیان پس از 24 ساعت تلف شدند. بررسی پتاسیم سرم خون نشان داد که اختلاف معنی‌دار بین ساعات (48-24)، (72-24)، (96-24)، (96-48) و (96-72) در بین غلظت‌های مختلف شوری وجود دارد (05/0>P) و با افزایش شوری، سطح پتاسیم سرم خون بچه‌ماهیان با گذشت زمان کاهش یافت اما نتایج سطح سدیم سرم خون، تنها بین ساعات (48-24) و (72-24) اختلاف معنی‌داری را بین غلظت‌های مختلف نشان داد (05/0>P). با افزایش شوری، سطح سدیم سرم خون بچه‌ماهیان با گذشت زمان (تا روز سوم) افزایش یافت اما در روز چهارم سطح سدیم سرم خون با افزایش شوری کاهش نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Some Biochemical factors of blood serum in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings at different levels of salinity

چکیده [English]

Abstract[1]
Present study was done to survey sodium and potassium fluctuations in blood serum of common carp at different levels of salinity (0, 5, 10, 15 and 20 ppt) for 4 days. 250 of common carp fingerlings with weight average 2.1 gr was selected and transferred into trial tank with different levels of salinity. Blood sampling was performed to cut the caudal peduncle once in every 24 hours and serum was separated with centrifuge machine. Sodium and potassium was measured with flame photometer. Result indicated all of the fingerlings were died in salinities 15 and 20 ppt after 24 hours. The value of blood serum potassium indicated significant difference among salinities in (24-48), (24-72), (24-96), (48-96) and (72-96) hours (P<0.05) and with increasing of salinity decreased level of blood serum potassium in during times. But, for blood serum sodium, there were significant difference among salinities in (24-48) and (24-72) hours (P<0.05). With increasing of salinity, increased level of blood serum sodium after 72 hours (third day) but level of blood serum sodium decreased in fourth day.* Corresponding Authors; Email: tajari@bandarfaziau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Salinity
  • Na
  • K
  • Blood serum
  • Common carp (Cyprinus carpio)