نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه روی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان انجام گرفت. دو استخر آب شور با سطح 1 هکتار و عمق متوسط 5/1 متر استفاده شد. در طول 4 ماه پژوهش (1389) برای نمونه‌برداری از رسوبات کف استخرهای پرورش میگو، از 5 ایستگاه ورودی، مرکزی، خروجی و کناره‌ها و از هر محل 3 نمونه با استفاده از نمونه‌بردار رسوب و بنتوز اکمن‌گرب با سطح پوشش 262 سانتی‌مترمربع به‌طور ماهانه برداشته شده و با محلول رزبنگال رنگ‌آمیزی و با الکل اتیلیک70 درصد تثبیت و در آزمایشگاه نمونه‌ها از الک 500 میکرون برای نگهداری ماکروبنتوزها عبور و شستشو داده شدند. با استفاده از لوپ و میکروسکوپ تمام موجودات مطابق با گروه‌های اصلی شناسایی و شمارش شدند. همچنین برای تعیین درصد کل مواد آلی (TOM درصد) به‌طور ماهانه و بررسی دانه‌بندی خاک یک نمونه از هر استخر در طول دوره پرورش از 5 محل یاد شده یک نمونه و به‌صورت مجزا با روش‌های مرسوم برداشته و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود 3 گروه اصلی یعنی بندپایان (سخت‌پوستان و حشرات)، کرم‌های حلقوی (کرم‌های پرتار) و نرم‌تنان (دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان) را نشان دادند که در بین آن‌ها کرم‌های حلقوی به‌طورکلی در استخر 6 و 16 به‌ترتیب با 78 درصد و 83 درصد دارای بیش‌ترین درصد فراوانی بودند. ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در ماه‌ها و در هر استخر متفاوت بود. درصد کل مواد آلی در هر دو استخر تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0<P)، در حالی‌که در ماه‌های مختلف تفاوت معنی‌دار بود (05/0>P). بافت دانه‌ای استخر شامل ماسه، سیلت و رس بود که میزان هر یک در هر دو استخر و در قسمت‌های مختلف استخر متفاوت بود. میزان مواد آلی موجود در رسوبات بستر به نسبت بالا است که احتمالاً به‌دلیل دانه‌بندی ذرات رسوبی است که از نوع سیلتی- رسی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review the composition and abundance of west white shrimp farms Macrobenthoses (Litopenaeus vannamei) in Gomishan, Golestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
Macrobenthos composition and abundance of white shrimp farms in the western region in Gomishan, Golestan Province was conducted. Two saltwater pools 1 acre with mean depth of 1 and 1.5 m was used. During four months, (2010), the sampling of bottom sediments of shrimp ponds, from the entrance, center, and output sides stations and 3 samples from each location using samples of sediment and benthos (Ekman Grab) with 262 square centimeters of surface area were taken monthly and stained with Rose Bengal solution and fixed with 70% ethyl alcohol and samples of 500 micron sieve in laboratory and washed for maintenance of macrobenthoses. Microscope and binocular was use and all the creatures according to main groups were counted and identified. Also for determining of total organic matter (TOM%) monthly and for soil aggregation, a sample of each pool during the breeding period of five locations was took and analyzed with conventional methods. Results showed the existence of three main groups of arthropods (crustaceans and insects), ring worms (polychaetes worms) and mollusks (clams and a gastropod) which the polychaetes with 78% and 83%, respectively had the highest frequency in pool 6 and 16. Macrobenthos composition and abundance were monthly different and in each pool, too. TOM% did not show significant differences in both pools (P>0.05), while was significant monthly (P<0.05). Tissue pools contain a grain of sand, silt and clay, which it was different between two pools and in different parts. %TOM rate is relatively high in the bed sediments that it is probably due to the gradation of silt-clay.* Corresponding Authors; Email: m.saghali@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Macrobenthos
  • Litopenaeus vannamei
  • Golestan province
  • Abundance
  • Composition