نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، تغییرات اسمولاریته سرم خون 150 عدد بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 33/1±01/20 گرم نسبت به شوری‌های مختلف با هدف تعیین سازگاری بچه‌ماهیان برای پرورش در آب لب‌شور مورد مطالعه قرار گرفت. بچه‌ماهیان در آب‌هایی با سطوح شوریppt  7، ppt 11 و آب شیرین (شاهد)، برای مطالعه تنظیم اسمزی قرار گرفتند. خون‌گیری از ساقه دمی (سیاهرگ دمی) بچه‌ماهیان در فواصل زمانی 0، 24، 48، 72 و 240 ساعت انجام شد. پس از سانتریفوژ و جداسازی پلاسمای خون، فشار اسمزی به‌وسیله دستگاه اسمومتر اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که مقادیر اسمولاریته در زمان 0 (آب شیرین)، 5/18±7/313 میلی‌اسمول در لیتر بود و بعد از گذشت 10 روز از شروع آزمایش مقادیر آن در شوریppt  7 به 7/7±7/331 میلی‌اسمول در لیتر رسید. در این زمان و این سطح شوری اختلاف معنی‌داری با زمان صفر دیده نشد. اما در شوری ppt 11 بعد از گذشت 10 روز مقادیر اسمولاریته افزایش یافت و به 5/15±6/367 میلی‌اسمول در لیتر رسید و در این زمان دارای اختلاف معنی‌داری با زمان صفر شد. بنابراین بر طبق نتایج به‌دست آمده تغییرات فشار اسمزی در محدوده زمانی 10 روزه نشان‌دهنده قابلیت تنظیم فشار اسمزی بچه‌ماهیان مورد آزمایش در شوریppt  7 بود. اما در شوریppt  11 بچه‌ماهیان ماهیان موفق به تنظیم اسمولاریته سرم خون خود در این شوری نشدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of osmoregulation ability in rainbow trout juvenile (Oncorhynchus mykiss) after move to the Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, changes in osmolarity of blood serum in 150 fingerlings of rainbow trout with a average weight of 20.01±1.33, in order to determine the compatibility with different salinities for fish farming in brackish water. Fish were studied in different salinity levels including 7 ppt, 11ppt, and 0ppt (fresh water). Blood sampling was performed from caudal vein at times 0, 24, 48, 72 and 240 hours after the beginning of experiment. After centrifugation and separation of blood plasma, osmotic pressure was measured by osmometer. The results showed that osmolarity at 0 salinity (freshwater) was 313.7±18.5 mosm/L and after 10 days experiment, this value in 7ppt salinity was 331. 7±7.7mosm/L. In this salinity levels and time no significant difference was found with time 0. After 10 days in 11ppt salinity, the osmolarity value was 367.6±15.5 mosm/L. At this time a significant statistical difference was observed with time 0. Therefore, according to the results, osmotic pressure changes within 10 days showed capability of osmoregulation in tested fish in 7ppt salinity. But fish which were in 11 ppt salinity did not manage to regulate their blood osmolarity.
 * Corresponding Authors; Email: p_hosseini64@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Oncorhynchus mykiss
  • Osmoregulation
  • Osmolarity
  • Brachish water