نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش کارایی نانوسید به‌عنوان ماده شیمیایی جدید با پراکسید هیدروژن ماده رایج ضدعفونی در آبزی‌پروری و کلرامین T ماده ضدعفونی‌کننده فعال علیه پاتوژن‌های مختلف در میزان کنترل آلودگی‌های قارچی لارو تاس‌ماهی ایرانی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار نانوسید با غلظت 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر، پراکسید هیدروژن با غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر، کلرامین T با غلظت 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر و تیمار شاهد (بدون دارو) در آکواریوم‌های 20 لیتری به‌صورت حمام‌های 15 دقیقه‌ای برای مقایسه و کنترل توتال قارچی و تعیین بهترین تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی پارامترهای pH، دما و اکسیژن آب محیط پرورش لارو بین تیمارهای مختلف با شاهد اختلاف معنی‌دار دیده نشد (05/0<P). نتایج مقایسه میانگین شمارش کل قارچی طی 3 هفته نشان داد که تیمار نانوسید 80 میلی‌گرم در لیتر و پس از آن، تیمار پراکسید هیدروژن با دوز 40 میلی‌گرم در لیتر به‌طور معنی‌داری عملکرد بهتری نسبت به سایر دوزها و داروها در مهار عوامل قارچی در لاروها داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Nanocid, Hydrogen Peroxide, Chloramine T for reduction fungal flora of Acipencer persicus larvae

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study the efficiency of Nanocid as a new chemical material was compared to Hydrogen Peroxide (PX), a commonly used material in aquaculture and Chloramine-T (Cl), an active disinfectant against different pathogens, in Persian sturgeon larvae. The Nanocid at two concentrations (N40 and N80 mg/l), Hydrogen Peroxide at concentration (PX40 mg/l) and Chloramine-T at two concentrations (Cl15 and Cl20 mg/l) with a control group (untreated) were established in 20-liter aquariums for controlling the fungal load and calculating the best dosage among different treatments. The determination of physiochemical parameters (pH, temperature and dissolved oxygen) indicated no significant difference between treated groups and control (P>0.05). The result of total count of fungi showed that the treatment N80 was significantly effective against fungal agents in larvae compared to other treatments, followed by treatment PX40 (P<0.05).* Corresponding Authors; Email: azinaria.gh@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus)
  • Disinfection
  • Fungal load
  • Nanocid
  • hydrogen peroxide
  • Chloramine T