نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجاری برای کنترل بیماری‌ها دارای اثرات زیان‌باری است که تلاش برای یافتن جایگزین‌های مناسب این مواد را گریزناپذیر نموده است. در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی پودر ارگوسان و لوامیزول بر فاکتورهای خونی و تحریک ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد بررسی قرار گرفت. 450 ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) به 3 گروه و هر گروه در 3 تکرار تقسیم گردیدند. تیمار اول، ماهی تغذیه شده با خوراک شامل پودر لوامیزول و تیمار دوم، تغذیه شده با خوراک شامل پودر ارگوسان و تیمار شاهد که با غذای معمولی تغذیه گردیدند. تیمارها به‌مدت 60 روز با خوراک‌های تجربی تغذیه شدند. زیست‌سنجی در روز صفر، 30 و 60 صورت گرفته و شاخص‌های رشد (ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و بازده پروتئین جیره) بین تیمارهای مقایسه گردید. در انتهای دوره نمونه خون از تیمارها تهیه و فاکتورهای خون‌شناسی (تعداد گلبول‌های سفید، تعداد گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس‌های گلبولی MCV، MCH، MCHC و ایمنی‌شناسی (فعالیت لایزوزیم سرم، اندازه‌گیری قدرت باکتری‌کشی سرم) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بیش‌تر فاکتورهای رشد در گروه تغذیه شده با ارگوسان و لوامیزول نسبت به تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری بهبود یافت (05/0P<). میزان فعالیت لایزوزیم سرم نیز افزایش معنی‌داری در تیمار تغذیه شده با لوامیزول نشان داد (05/0P<) هر چند این افزایش در مورد تیمار تغذیه شده با ارگوسان معنی‌دار نبود (05/0P>). بر خلاف افزایش قدرت باکتری‌کشی سرم در تیمار ارگوسان و لوامیزول نسبت به تیمار شاهد، این افزایش نیز از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P>). فاکتورهای خونی ماهیان در تمام تیمارها بعد از 60 روز تغذیه با جیره‌های آزمایشی بدون تفاوت معنی‌دار بودند (05/0P>). به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که ارگوسان و لوامیزول قادر به بهبود شاخص‌های رشد و برخی پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلا می‌باشند و بنابراین می‌تواند در پرورش ماهی قزل‌آلا برای تحریک رشد و ایمنی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of Hidrocoloraid Levamisole and Ergosan on growth and immunological factors Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract[1]
Administration of commercial antibiotics for disease treatment lead to undesirable effects and looking for proper alternatives seems essential in aquaculture. In this study, the effects of oral administration of Ergosan and Levamisolewamin on hematological and immunological indices of rainbow trout Oncorhynchus mykiss were investigated. 450 juvenile rainbow trout randomly divided in three groups, each in triplicates. First group fed with food supplemented with Levamisole, second group fed with Ergosan supplemented food, but control group fed with unsupplemented food. All groups fed with experimental diet for 60 days. Biometric assay were conducted in 0, 30 and 60 days of study and growth indices (SGR, FCR, CF, WGP and PER) calculated after 30 and 60 days. At the end of treatment blood samples were taken from fish in each treatment and haematological (PCV, Hb, RBC, WBC, MCV, MVH and MCHC) and immunological (Lysozym and bactericidal activity) factors were compared among groups. Results showed that almost all growth indices were increased in both Ergosan and Levamisol groups compare to control group (P<0.05), but no significant difference observed between Ergosan and Levamizol groups (P>0.05). Lysozyme activity increased significantly in Levamizol group (P<0.05), but no significant extent in Ergosan and Levamisol groups compare to control (P>0.05). Haematological parameters of fish in all groups showed no significant change after 60 days of feeding with experimental diets (P>0.05). It can be concluded that Ergosan and Levamizol can stimulate growth and immunological indices of rainbow trout Oncorhynchus mykiss, without any side effects on haematological factors, so they can be used as growth and immune stimulators in trout culture.* Corresponding Authors; Email: homa_alamdari@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ergosan
  • Levamisol
  • Oncorhynchus mykiss
  • Growth and immunological indices