نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            در یک بررسی یکساله از فروردین 1386 تا اردیبهشت 1387 تعداد 12 عدد مولد ماده ماهی سفید با میانگین طول 69/46 سانتی‌متر و وزن 83/835 گرم و 18 عدد مولد نر ماهی سفید با میانگین طول 26/45 سانتی‌متر و وزن 22/817 گرم در 3 گروه سنی (++4 و +5 سال) در زمان مهاجرت به رودخانه تجن در استان مازندران جمع‌آوری شدند. پس از بیومتری ماهیان، از آنها خون‌گیری به‌عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال‌هایی حاوی هپارین (ماده ضد انعقاد خون) ریخته و به آرامی تکان داده شد. سپس پارامترهای خون‌شناسی با روش‌های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پارامترهای هماتولوژیکال نشان داد که گلبول قرمز بیشترین (30/11811333) و مونوسیت (73/0) کمترین مقدار از فاکتورهای خونی را داشتند. مقایسه پارامترهای هماتولوژیکال مولدین نر و ماده نشان داد که ماهیان مولد نر و ماده از نظر میانگین Mon اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0p < ). ولی از نظر میانگین‌هایW.B.C Count, R.B.C Count ، Hb, H.C.T، M.C.V، M.C.H، Lym، Neu اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند (05/0p>). نتایج نشان داد که در بین گروه‌های سنی از نظر میانگین Neu اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0p < ). ولی از نظر میانگین‌هایW.B.C Count , R.B.C Count ، Hb, H.C.T، M.C.V، M.C.H، Lym، Mon اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند (05/0p>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Short technical report) Surveying some hematological parameters in male and female brood stocks of Kutum fish (Rutilus frisii kutum) immigratory to Tejen River (Mazndaran Province)

چکیده [English]

 
 
Abstract
            In one annual survey from 2006 (March-April) to 2007 (April-May) we collected 12 female broodstocks of Kutum with average length (46.69 cm) and weight (835.83gr) and 18 male broodstocks of Kutum with average length (45.26cm) and weight (817.22gr) in 3 groups of broods (3+, 4+ and 5+ years old) the migration time to Tajan river ( Mazndaran province) by passive catch. Blood samples were collected from the fish after biometry had been done. Blood was taken using a syringe from peduncle vein and poured into vials containing Heparin (anti-clotting of blood). Hematological parameters in blood samples were measured following laboratory standards methods. The results showed that most blood factor related to R.B.C Count (1181333.30) and lowest in Mon (0.73). Surveying the results of hematological male and female breedstocks  showed significant difference in Mon (p < 0.05) but did not have in R.B.C Count, W.B.C Count, H.C.T, Hb, M.C.V, M.C.H, Lym, Neu (P>0.05). The results showed that among age groups had  significant difference in Neu (p < 0.05) but did not have in R.B.C Count, W.B.C Count, H.C.T, Hb, M.C.V, M.C.H, Lym, Mon (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kuttum
  • Tajan River
  • Hematological parameters
  • (Rutilus frisii kutum(