نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی کپور دریایی ((Cyprinus carpio L., 1758، یکی از گونه­های اقتصادی دریای خزر است که به­علت سهم 80 درصدی آن در صید تجاری سواحل شرقی دریای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور حفظ و بازسازی ذخایر این گونه، امروزه روش تکثیر مصنوعی مولدین مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین مطالعه برخی خصوصیات زیستی مولدین مورد استفاده در مراکز تکثیر ضروری بنظر می­رسد. در این مطالعه تعداد 165 کپور دریایی (78 ماهی ماده و 87 ماهی نر) پس از زیست­سنجی، با استفاده از فلس­ تعیین سن شدند. ماهیان نر در دامنه طولی660 – 253 میلی­متر و وزنی 3670- 265 گرم و ماهیان ماده در دامنه طولی 602 – 305 میلی­متر و دامنه وزنی 2900 – 310 گرم و دامنه سنی 2 تا 14 سال قرار داشتند. الگوی رشد ماهیان به صورت آلومتریک منفی (ماده 843/2= bو نر 924/2=b) و پارامترهای رشد برتالانفی برای ماهی کپور ماده ((18/+0t) 108/0-) e-1) 845/765= L(t)و در ماهی کپور نر ((35/+0t) 112/0-) e-1) 45/782=L(t) برآورد گردید. هماوری مطلق کپور ماهیان از 77447 تا 430745 عدد تخم محاسبه شد. کاهش گروه های سنی و نیز ماهیان مسن­تر نسبت به مطالعات گذشته و وضعیت نامناسب رشد و تولیدمثل مولدین کپور دریایی، به شرایط زیستگاهی و تا حدی صید بی رویه آن در سواحل جنوبی دریای خزر مربوط می­شود که مدیریت صید آن ضروری به‌نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the some of biological characters of brooders of Cyprinus carpio L., 1758 on the Bandar Turkmen fish hatchery center

چکیده [English]

Abstract
Cyprinus carpio L., 1758 is one of the economic value species of Caspian sea. Nowadays, for conservation and restocking of this species artificial propagation methods is considered. Thus study of some of biological characters is needed. In these study 165 individuals of fishes examined for record of biometric data and age determination. Male fish’s length and weight ranges were 253-660ml and 265-3670 gr, respectively. Also female fish’s length and weight ranges were 305-602ml and 310-2900 gr, respectively. Age rane of all brooders were 2-14 years. Absolute fecundity ranges were calculated 77447-430745 eggs. Decreasing of age groups and aged individuals of brooders may be related to unsuitable reproduction and feeding conditions of their habitats and overfishing, thus fisheries management on the southern coastal waters of Caspian sea is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyprinus carpio L
  • growth parameters
  • fecundity
  • Caspian Sea