نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین برخی خصوصیات کیفی آب در طول دوره پرورش میگو، شناخت رابطه بین تغییرات خصوصیات کیفی آب و رشد میگو در طول دوره پرورش و تعیین مدل رشد میگوی پاسفیدغربی در ارتباط با برخی خصوصیات کیفی آب در منطقه گمیشان استان گلستان در طول یک دوره پرورش انجام شد. 9 متغیر از خصوصیات کیفی آب استخرها شامل درجه حرارت، شوری، شفافیت، اسیدیته و فاکتورهای NO3، NH4، p < sub>2O5، H2S، PO4 بر اساس روش‌های استاندارد برآورد شد. براساس نتایج حاصل شوری در طول دوره افزایش یافت، شفافیت کاهش یافت، اسیدیته دارای نوسان قابل ملاحظه نبود و دما در هفته‌های پایانی کاهش یافت. نتایج نشان داد که از بین فاکتورهای گروه دوم، میانگین مقادیر PO4 و p < sub>2O5 در برداشت‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار بود ولی سایر فاکتورها دارای اختلاف معنی‌دار نبود. نتیجه تجزیه واریانس رگرسیون نشان داد در مدل رشد از بین فاکتورهای مختلف PO4 وارد مدل رشد شد. همچنین نتیجه همبستگی بین تولید میگو و خصوصیات شیمیایی آب نشان داد که تولید با میزان فسفر بالاترین ارتباط را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between some physico-chemical characteristics of the water ponds with the growth of the whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)

چکیده [English]

Abstract
This study aimed to determine water quality characteristics, correlation between changes in water quality and shrimp growth and determination the growth model of the shrimp (Litopenaeus vannamei) during one production cycle in Gomishan region (Golestan province). Nine water quality variables include temperature, salinity, transparency, pH, NO3, NH4, p < sub>2O5, H2S, and PO4 were measured in shrimp pond according to standard methods. Based on results obtained during the period, salinity increased, transparency reduced, pH were not significant and temperature decreased in the final weeks. The results showed that the mean values of PO4 and p < sub>2O5 in perceptions had significantly different but other factors had not significant. The regression analysis showed among the various factors in the growth model, PO4 into the growth model. The correlation results between shrimp production and chemical characteristic of water showed, production was associated with higher levels phosphorus. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chemical and physical properties
  • Growth Model
  • Transparency
  • phosphorus