نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق گیاهان آبزی کانال‌های آبرسانی کشاورزی و آبزی پروری استان خوزستان در سال 90-89 مورد بررسی قرار گرفتند. در منطقه مورد مطالعه 55گونه گیاه متعلق به 36 جنس و 26 خانواده شناسائی شدند. در تمام کانال‌های آبرسانی خوزستان دو گیاه آبزی غوطه‌ور Ceratophyllum  demersum و Najas minor دیده شدند. در شمال خوزستان، ایستگاه‌های شهر دزفول تا شوش در تمام کانال‌ها جنسCeratophyllum  و Potamogeton بیشترین تنوع را داشتند. ایستگاه‌های موجود در حوزه شوش تا اهواز گونه Polygonum hydropiper و Phragmites australis بالاترین تنوع را به خود اختصاص دادند. به‌سمت جنوب استان خوزستان گونهPhragmites australis، Cyperus pygmaeus وTypha australisبه‌عنوان گیاهان آبزی بن در آب از تنوع بالائی برخوردار بودند که بیشترین تنوع در این حوزه مربوط به تالاب بین‌المللی شادگان بود. در جنوب شرق استان خوزستان (ایستگاه‌های بندر ماهشهر، هندیجان) بیشترین تنوع گیاهان آبزی موجود در کانال‌ها مربوط بهPhragmites australisو Lemna gibba بود.بیشترین گونه حوزه رودخانه اروند و بهمنشیر Phragmites australisگزارش شد. از لحاظ تعلق جغرافیای گیاهی،گونه‌های ایرانی- تورانی با 29 درصدبیشترین تنوع را داشتند و بیشترین طیف زیستی منطقه با 24 درصد متعلق به هیدروفیت‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of aquatic and semi aquatic plants in Agriculture and Aquaculture channels of Khuzestan Province

چکیده [English]

Abstract
In this study, the aquatic and semi aquatic plants in channels of agriculture and aquaculture of Khuzestan province were identified during 2008-2009. In the area, 55 species belonging to 36 genera and 26 families were identified. In total channels of agriculture and aquaculture of Khuzestan Province Ceratophyllum demersum and Najas minor (submerged species) were observed. In North Khuzestan, Dezful-Shush, Ceratophyllum and Potamogeton were the largest genus. Between Shush–Ahvaz Polygonum hydropiper and Phragmites australis were the highest diversity in this area. The South of Khuzestan, Phragmites australis, Cyperus pygmaeus and Typha australis, three emerged aquatic plans, were the most dominant species though related to the international wetland of Shadegan. In East-South Khuzestan (Mahshahr Port-Hendijan), Phragmites australis and Lemna gibba were the largest genus. Chorologically, 29% of species were Iran-Turanin. The largest of biotic spectrum of this area was consisted of Hydrophyte (24%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquatic plants
  • Watering channels
  • Chorol
  • Biotic spectrum
  • Khuzestan province