نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق در استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر در خلال بهمن‌ماه 1388تا آذر 1389 طی نمونه‌برداری­های ماهیانه ماکروفون­ها و میوفون­های بستر 6 استخر از دو مزرعه مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. در هر بار نمونه‌برداری عوامل محیطی شوری، اکسیژن و شرایط آب و هوایی ثبت گردید. در بررسی ماکروفون­ها پرتاران، شکم پایان و دوکفه­ای­ها گروه‌های غالب بودند و بیشترین فراوانی میوفون­ها در ماه‌های خرداد و تیر بوده است. مواد آلی بستر (به‌صورت درصد وزن خشک) در ماه خرداد حداقل بود و در ماه مهر بالاترین میزان را داشته است و اندازه دانه‌بندی رسوبات از 5/ تا کمتر از 063/ میلی­متر بوده و درصد ذرات کوچکتر از 063/0 میلی­متر در نیمه دوم طول دوره پرورش میگو 75-90 درصد وزنی رسوبات را تشکیل داده بود. میانگین میزان برداشت و میانگین مصرف غذا در سطح 2/1 هکتار در مزرعه 2 حدود 8/2812 کیلوگرم  بیشتر بوده و میانگین مصرف غذا در این مزرعه در سطح 2/1 هکتار نیز 2/5688 کیلوگرم بیشتر از مزرعه 1 بوده است و تفاوت معنی­داری بین میانگین میزان برداشت و میزان مصرف غذا بین  هر دو مزرعه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on benthic fauna of Delvar shrimp farms and its relationship with its shrimp production

چکیده [English]

Abstract
This study was conducted in the Delvar Aquaculture complex during February 2009 to December 2010. The microphones and microphones of 6 pounds in 2 farms were counted and identified, monthly. The environmental factors, salinity, dissolved oxygen and climatic conditions were recorded. Results were showed, polychaeta, gastropoda and bivalva (macrofauna) were dominant and the most frequency of mayofauna was in June and July. Pond bottom organic matter (TOM) was minimum in June and maximum in September, respectively. The extent of sediment aggregation was from. 5 mm to less than 63 mm and the percentage of particles smaller than. 63 mm formed 75-90% of pond sediments during second half period of shrimp culture. The average production rate and the average food consumption in1.2 hectares of farm 2 was more at about 2812.8 kg in the area of 1.2, and also the average food consumption in this farm in the area of 1.2 hectare has been 5688.2 kg more than farm 1; and there was a significant difference between 2 farms in the average production rate and food consumption rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Macrofauna
  • Microfauna
  • Delvar site
  • Shrimp breeding
  • Sediments aggregation