نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در تحقیق حاضر شاخص­های رشد بچه تاسماهیان ایرانی در کارگاه شهید مرجانی و سد وشمگیر در سال 1381، به منظور رهاسازی به رودخانه گرگانرود مورد بررسی قرار گرفت. سطح کشت بچه تاس ماهیان ایرانی در سال 1381 در کارگاه شهید مرجانی 14 هکتار، تعداد بچه تاس ماهیان ایرانی کشت شده 1120000 قطعه، تعداد بچه ماهیان رها سازی شده429930 قطعه و درصد بازماندگی آن 4/38 درصد گزارش گردید. همچنین سطح کشت بچه تاس ماهیان ایرانیدر این سال در کارگاه سد وشمگیر 102 هکتار، تعداد بچه تاس ماهیان ایرانی کشت شده 11135000 قطعه، تعداد بچه ماهیان رهاسازی شده 41795116 قطعه و درصد بازماندگی آن 53/37 درصد گزارش گردید. در کارگاه شهید مرجانی بچه ماهیان در دامنه طولی 15-2/7 سانتی‌متر، دامنه وزنی 6/12-2/2 گرم و میانگین وزنی 69/0± 69/4 گرم و بچه ماهیان کارگاه سد وشمگیر در دامنه طولی 3/9-6 سانتی‌متر، دامنه وزنی 1/3-08/1 گرم و میانگین وزنی 22/0±5/2 گرم قرار داشتند. ضریب چاقی و نرخ رشد بچه ماهیان در کارگاه شهید مرجانی به‌ترتیب 02/0±43/0 و 4/0±31/5 و در کارگاه سد وشمگیر 02/0±41/0 و 4/0±5/5 محاسبه گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که ضریب چاقی و نرخ رشد بچه تاس‌ماهیان ایرانی در دو کارگاه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (05/0p < /em>>).
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation and comparison growth indices in Acipenser persicus released to Gorganrud River, in shahid Marjani and Voshmgir Reservoir in 2002

چکیده [English]

Abstract
In this study, growth indices of Acipenser persicus at the Shahid Marjani (S.M.) Center and Voshmgir Reservoir (V.R.), for releasing purpose in Gorganrud River, was investigated in 2002. The area for cultivating A. persicus at S.M. was 14 ha, the number of cultured A. persicus 1120000 pieces, the number of released was 429930 pieces and survival rate was calculated 38.4%, in 2002. Also, the mentioned parameters for V.R. were 102 ha; the number of cultured was 11135000, the number of released 41795116 and survival rate 37.53%. The length and weight of fingerlings in S.M. were in range 7.2-15 cm, 2.2-12.6 gr and mean weight 4.69±0.69 gr, also in V.R. were in range 6-9.3 cm, 1.08-3.1 gr and mean weight 2.5±0.22 gr. Condition factor and growth rate in S.M. were 0.43±0.02 and 5.31±0.4, respectively, and these parameters were 0.41±0.02 and 5.5±0.4 in V.R. The results of this study showed that condition factor and growth rate of fingerlings revealed no significant variation in S.M and V.R. (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Acipenserpersicus
  • Growth indices
  • ShahidMarjani
  • VoshmgirReservoir
  • Gorganroud River