نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            آب بندان طبیعی مرزن‌آباد، با وسعتی بالغ بر 183 هکتار در استان مازندران و جنوب غربی شهرستان بابل واقع شده است، عمق متوسط این آب بندان 5/2 متر است، از لحاظ گیاهان آبزی غنی بوده و زیستگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر به شمار می‌رود. ورود پساب مزارع کشاورزی و آلاینده‌ها، مرزن آباد را در معرض افزایش بار مواد مغذی بویژه ازت و فسفر قرار داده است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تروفی در این اکوسیستم طی یک سال به‌مدت 11 ماه از شهریور 85 تا مرداد 86 انجام شده است. دراین تحقیق پارامترهای فیزیکی شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول،  pHو پارامترهای شاخص تروفی شامل کلروفیل a‌، فسفات کل، عمق شفافیت براساس شاخص تروفی کارلسون و نیز غلظت نیترات محلول به‌مدت یک سال و به‌صورت ماهانه در سه ایستگاه با 3 تکرار اندازه‌گیری شد. بر این اساس آب بندان مرزن آباد در وضعیت یوتروفی و در معرض ورود به شرایط هیپرتروفی قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trophic Status of Marzanabad Reservoir of Babol based on the Carlson Index

چکیده [English]

Abstract
Marzanabad reservoir is located in Mazandaran province, south-western part of Babol. Its area is 183 hectares and its mean depth is 2.5 meters. This reservoir is rich in aquatic plants and has been a good habitat for migratory birds. The entrance of farmland wastewaters and pollutants are from the impacts leading to a loading of DIN and TP into this reservoir. This study was conducted in order to trophic status in this ecosystem for the first time during 1 year since September 2006 to August 2007. In this research, water temperature, dissolved oxygen, pH, trophic state indicators including TP, Chla, Secchi depth and dissolved Nitrate concentration was studied based on the Carlson trophic state index in 3 stations with 3 replicates monthly. According to TSI, Marzanabad reservoir is in eu-hypereutrophic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trophic index
  • Carlson
  • Marzanabad
  • Babol