نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            این مطالعه در سال 1378 انجام شد. در مجموع 4 گشت تحقیقاتی فصلی در محدوده طول جغرافیایی ¢E55°58 (منطقه میدانی) تا ¢E30°61 (خلیج گواتر) و از عمق 10 تا 100 متر بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس یک انجام گرفت. محدوده مورد بررسی از غرب به شرق به 5 منطقه (A، B، C، D و E) با فاصله 30 دقیقه طول جغرافیایی (منطقه E برابر 35 دقیقه بود) تقسیم و در هر منطقه لایه‌های عمقی 10 تا 20، 20 تا 30، 30 تا 50 و 50 تا 100 متری مشخص گردیدند و مساحت هر لایه عمقی با پلانیمتر محاسبه گردید. در هر گشت تحقیقاتی بیش از 90 ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به مدت یکساعت تورکشی صورت گرفت. فراوانی طولی، رابطه طول- وزن و بیوماس سه گونه از ماهیان راسته سوف ماهی شکلان از جمله سنگسر معمولی، حلوا سفید و گوازیم دم رشته ای به تفکیک لایه‌های عمقی و مناطق برآورد گردید. الگوی پراکندگی برای 3 گونه ماهیان در چهار فصل تعیین شد. بیوماس سالانه گونه‌های مذکور به‌ترتیب 77/2413،41/241 و 58/1263 تن برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stock Assessment of three Fish Species of Perciformes in the Oman Sea (Chabahar coasts) in 1999

چکیده [English]

Abstract
            This study was performed in 1999. A series of 4 cruises were conducted by R/V Ferdows 1. The studied area was from Meidani (58° 55 E) to Gwatre Bay (61° 30 E) having depths of 10 to 100 m. and divided in to 5 sub regions (A, B, C, D, and E) from west to east which had 30 minutes longitude. Each region was divided in to 4 depth stratum: 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m. The area of each layer was estimated by plan meter. In each cruises, sampling was carried out for more than 90 stations using a bottom trawler for 1 hours, the following measurements were carried out. Length frequency, length- weight relationship and biomass of 3 fish species of Perciformes such as Pomadasys kaakan, Pampus argenteus and Nemipterus japonicas were estimated by separate depth layers and the studied area. Furthermore, the animal geography distribution of all 3 species were determined, seasonally. The annual biomass of mentioned species was 2413.77, 241.41 and 1263.58 tons, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Length frequency
  • Length-weight relationship
  • biomass
  • Pomadasys kaakan
  • Pampus argenteus
  • Nemipterus japonicas