نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پرتاران، گروهی از ماکروبنتوزها هستند که به‌دلیل بالا بودن غنای گونه‌ای و تنوع بسیار زیاد در محیط‌های آبی و همچنین حضورشان در انواع بسترها و زیستگاه‌های دریایی و نقش آن‌ها در زنجیره غذایی آب‌ها، مورد توجه بسیاری از بوم‌شناسان در سراسر دنیا قرار گرفته‌اند. به‌منظور تعیین و مقایسه پراکنش پرتاران در ساحل بحرکان، نمونه‌برداری از ساحل منطقه، از 5 ایستگاه مختلف در فصل‌های پاییز و بهار انجام شد. رسوبات مربوط به هر ایستگاه، پس از انتقال به آزمایشگاه از الک 5/0 میلی‌متر عبور داده شدند. پرتاران پس از شستشو و رنگ‌آمیزی در حد جنس و در مواردی گونه توسط کلیدهای شناسایی موجود، شناسایی گردیدند. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در محیط اندازه‌گیری شدند. سپس شاخص‌های زیستی تنوع، غالبیت، غنای گونه‌ای و یکنواختی در هر ایستگاه محاسبه شدند. در فصل پاییز خانواده‌های Syllidae با 55 درصد وCossuridae  با 25 درصد و در فصل بهار خانواده‌های Nephtyidae با 28 درصد، Syllidae با 24 درصد و Glyceridae با 14 درصد بیش‌ترین فراوانی پرتاران را به خود اختصاص داده‌اند. تراکم پرتاران در فصل بهار (2121 فرد در مترمربع) بیش‌تر از فصل پاییز (1853 فرد در مترمربع) بوده است. فراوانی مواد غذایی و مناسب‌تر بودن شرایط محیطی در این فصل سبب افزایش تعداد گونه‌ها گردیده است. تنوع پرتاران در بسترهای گلی منطقه در مقایسه با دیگر بسترها کم‌تر بوده است اما در مقایسه با مطالعات پیشین، تنوع افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد ساخت بسترهای مصنوعی از دلایل افزایش تنوع در منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of polychaets distribution and them Ecological indices in Bahrakan intertidal shore in autumn and spring seasons

چکیده [English]

Abstract[1]
Polychaets are the group of macrobenthos and because of high species richness and diversity in ecosystem, exist in the varieties bed and habitats and play a significant role in food chain, many of ecologists in the whole of world attend them. In order to identification polychaets and determine their distribution in Bahrakan shore, samples of sediment were collected from 5 different stations in autumn and spring seasons. The samples after transferring to laboratory, were sieved using. 5 mm mesh size sieve. After washing and coloring with Rous Bengal, polychaets identified as far as possible genus or species. Physico-chemical parameter was mesured. Ecological indices for diversity, dominance, richness and evenness were calculated. Families of Syllidae and Cossuridae constituted 55% and 25% of total polychaets respectively in the autumn. On the other hand families of Nephtyidae, Syllidae and Glyceridae in the spring constituted 28%, 24% and 14% of total polychaets in the sediment respectly. At spring, polychaets have maximum density (2121 I/m2) and at autemn they have minimum density (1853 I/m2). Food increasing and vulnerable environmental conditions in spring was cased of increasing spices. Polychaets diversity in muddy shore of Bahrakan was decrease comparing to other shore. But polychaets diversity was increase comparing to pervious studies. Suggesting that building of artificial reefs case increase of diversity.*- Corresponding Authors; Email: motahare1363@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bahrakan
  • Polychaets
  • Spices diversity