نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی اوزون‌برون در شمال دریای خزر (رودخانه اورال) و جنوب دریای خزر (دهانه سفیدرود و گرگان‌رود) انجام شد. در کل 138 نمونه ماهی بالغ از این سه منطقه، جمع‌آوری شد. در مجموع از 15 جفت پرایمر میکروستلایت که برای تاس‌ماهی دریاچه (Acipenser fulvescens) و پارو پوزه‌ماهی (Scaphirhynchus platorynchus) طراحی شده بود، بر روی DNA ژنومی باله دمی ماهی ازون‌برون استفاده گردید. محاسبات ژنتیکی شامل فراوانی اللی، الل‌های اختصاصی، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار، تعادل هاردی- واینبرگ، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی، شاخص RST،FST،جریان ژنی براساس آزمون AMOVA با استفاده از نرم‌افزار Biocapt و GenAlex انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که 10 جفت از پرایمرها چندشکلی (پلی‌مورف) داشتند و 10 جایگاه ژنی تولید نمودند، 1 جفت تک‌شکل (مونومورف) و 4 جفت آن در طی واکنش PCR تکثیر نشدند. میانگین اللی محاسبه شده براساس الگوهای باندی چندشکلی، 7/12 (دامنه آن از 18-8 در هر لوکوس در مناطق) و همه مناطق دارای الل اختصاصی بودند. میانگین هتروزایگوسیتی قابل انتظار و مشاهده شده به‌ترتیب 855/0 و 651/0 در مناطق نمونه‌برداری به‌دست آمد. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) همه مناطق در بیش‌تر لوکوس‌ها خارج از تعادل بودند (001/0P≤). دامنه FST براساس آزمون AMOVA، 058/0-048/0 به‌دست آمد و بین مناطق نمونه‌برداری دارای اختلاف معنی‌دار بود (01/0>P). میانگین فاصله ژنتیکی براساس شاخص Nei (1972)، (08/0±)421/0 بین جمعیت‌ها محاسبه شد که نشان‌دهنده متمایز ژنتیکی بین جمعیت‌های مطالعه شده است. نتایج به‌دست آمده از این بررسی به همراه وجود اختلاف معنی‌دار RST بین مناطق نمونه‌برداری نشان‌دهنده وجود جمعیت‌های ژنتیکی متفاوت در دریای خزر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Population genetic structure of stellate sturgeon (Acipenser stellatus Pallas, 1771) in Ural, Sefidrud and Gorganrud Rivers using microsatellite markers

چکیده [English]

Abstract[1]
This study represents a larg-scale population genetic analysis of the stellate sturgeon in the Northern (Ural River) and Southern Caspian Sea (estuary of Sefidrud and Gorganrod Rivers-Iran). Totally, 138 individuals of adult stellate sturgeon from three regions were sampled. Fifteen sets of microsatellite primers were developed from lake sturgeon (Acipenser fulvescens) and shovelnose sturgeon (Scaphirhynchus platorynchus) tested on genomic DNA of stellate sturgeon. Allele frequencies, private alleles, observed and expected heterozygosity, Hardy-Wienberg Equilibrium, genetic similarity and distance, FST and RST based on AMOVA were calculated using the Gene Alex software. At this point, the ten successfully used primer sets should be mentioned and polymorphism was observed, while one locus was monomorph and four sets didnt. Analyses revealed that average of alleles per locus was 12.7 (range 8 to 18 alleles per locus in regions). All sampled regions contained private alleles. Average observed and expected heterozygosity were 0.651 and 0.85 respectively. Basis on AMOVA for all FST values among pairs of collections ranged between 0.047 to 0.058 and indicated a significant difference between the three geogeraphic regions (p < 0.01). The genetic distance between populations based on Nei (1972) index, was 0.421 (±0.08), which indicates that the genetic difference among populations is pronounced. These results together with highly significant RST of genotypic differences between these pairs of collections support the existence of different genetic populations along the Caspian Sea coast.*- Corresponding authors; mnoroozi@tonekaboniau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acipenser stellatus
  • Genetic population
  • Caspian Sea
  • microsatellite marker