نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رنگ تانک پرورش از عوامل مهمی می‌باشد که می‌تواند ماهی را به غذا جذب نموده تا با استفاده از آن باعث رشد و بازماندگی بیش‌تر ماهیان شود. به این منظور این آزمایش به‌مدت 8 هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندرترکمن در استان گلستان و در 4 تیمار و 3 تکرار به‌صورت زیر انجام پذیرفت: تیمار 1: تانک‌های قرمز، تیمار 2: تانک‌های آبی، تیمار 3: تانک‌های سفید، تیمار 4: تانک‌های مشکی. میزان غذادهی براساس 10 درصد وزن بدن بچه‌ماهیان، در روز صورت گرفت. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در طی مدت پرورش کنترل گردید، میزان اکسیژن محلول برابر 25/0±75/5 میلی‌گرم بر لیتر، دمای آب 2±26 درجه سانتی‌گراد و pH در طول آزمایش برابر 25/0±75/7 اندازه‌گیری گردید. بچه‌ماهیان کلمه در طول دوره آزمایش با غذای SFC با رطوبت 7/8 درصد، خاکستر 2/11 درصد، پروتئین 32 درصد و چربی 5/10 درصد، تغذیه شدند. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این پژوهش مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه‌ماهیان اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده گردد (05/0p < ). به‌طوری‌که بیش‌ترین افزایش وزن و طول بدن بچه‌ماهیان در تیمار 4 با تانک‌های سیاه رنگ به‌میزان همچنین اختلاف معنی‌داری در میزان درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه نرخ رشد و فاکتور چاقی مشاهده گردید (05/0p < ). ضمن این‌که هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری در میزان ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی در بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (05/0P>). نتایج نشان داد که استفاده از تانک‌های سیاه‌رنگ باعث رشد بهتر در ماهی کلمه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of rearing tank color on fish survival and growth factors on Rutilus rutilus caspicus

چکیده [English]

Abstract[1]
The color rearing tanks is an important factor that can attract fish meal may have to use it to fish growth and survival is greater. This experiment was conducted for 8 weeks in the center propagation of fish bone in Syjuval, Bandar Turkman, Golestan province. The tests conducted on 5 treatments and 3 replications were as follows: treatment, 1: red tank, treatment, 2: blue tanks, treatment 3: white tanks, treatment 4: black tanks. Feeding rate was 10% of total body weight of fingerlings. Physical and chemical factors were so controlled through the experiment that the amount of dissolved oxygen was fixed on 5.75±0.25 ppm, the temperature 26±2 oC and pH 7.75±0.25. Rutilus rutilus caspicus were fed during the experimental period with SFC foods containing: 8.7% moisture, 11.2% ash, 32% protein and 10.5% fat. According to the results of this study, it was shown that various color tanks affect body weight and length gain of fish and these differences are significant (p < 0.05). Maximum weight and length of body was in treatment 4 with black. Results also showed that there is significant difference in the rate of SGR, BWI%, GR and CF (p < 0.05). However, there were no significant differences with regard to the amount of FCR and survival (P>0.05). This study showed that use of black tanks make better growth in R. r. caspicus.*- Corresponding Authors; Email: majid_m_sh@bandargaziau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Color rearing tank
  • growth factors
  • Survival
  • Rutilus rutilus caspicus