نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه مدل‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور اعمال شرایط مرزی در مرزهای باز غربی و شمالی حوضه به‌دست آمده از نتایج مدل دوبعدی مایک 21 در دریای خزر شامل مؤلفه‌های سرعت و نوسانات سطح آب استفاده شده است. در اجرای مدل مایک 21 از داده‌های باد به‌دست آمده از مدل عددی جوی سایت نوآ با دقت 5/2 درجه و به‌صورت متغیر در مکان و زمان به همراه اثرات ورودی رودهای مهم به دریای خزر (ولگا، ترک، سفید‌رود، اورال و کورا)، اصطکاک بستر، تبخیر، نیروی کوریولیس و خروج آب از طریق خلیج قره‌بغازگل در نظر گرفته شده است. ابعاد حوضه حل جنوب‌شرق دریای خزر 90×60 شبکه مربعی به اضلاع 1000 متر و در 17 لایه عمودی می‌باشد. در اجرای مدل مایک 3 برای اعمال اثر باد از داده‌های ایستگاه همدیده‌ای بندرترکمن پس از تبدیل به باد دور از ساحل به همراه ورودی رودهای مهم (اترک و گرگان‌رود)، تبادل آب با خلیج گرگان، اصطکاک بستر، تبخیر و نیروی کوریولیس استفاده گردیده است. به‌منظور صحت‌سنجی نتایج مدل، خروجی‌های مدل با داده‌های میدانی مقایسه گردید که این نتایج بیانگر توانایی و دقت مدل مایک 3 در شبیه‌سازی جریانات دریایی می‌باشد. الگوی جریان به‌دست آمده از مدل بیانگر وجود جریانات موازی با ساحل در کرانه ساحلی و دو حلقه جریان در لایه میانی است. با حرکت به‌سمت اعماق جریانات با اختلاف فاز 180 درجه نسبت به جریانات سطحی از حوضه حل خارج می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Three-dimensional model of water flow in the southeast of the Caspian Sea basin under varying wind patterns using mike3 software

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study three-dimensional modeling of flow patterns in the South East Caspian sea Area by using Mike 3 software has been studied. In order to Imposing open boundary conditions in western and northern borders of the solution domain, the results of two-dimensional Mike 21 model in the Caspian sea includes velocity components and water level fluctuations have been used. In the implementation of Mike 21 model, wind data obtained from the numerical atmospheric model provided by NOAA site with resolution on the order of 2.5 degree and variable in space and time together with the effects of major rivers to the Caspian Sea (Volga, Terek, Sefidrud, Ural and Kura), bed friction, evaporation, Coriolis force And out flowing water from the Kara-Bogaz-Gol Bay is considered. Dimensions of the solution domain in the South East Caspian sea covered by 60×90 square grid with sides of 1000 m and with 17 vertical layers. In the implementation of Mike 3 model in order to applying effect of Wind, data of Bandartorkman Synoptic station after conversion to offshore wind together with major rivers input (Atrak and Gorganrood), water exchange with the Gorgan Bay, bed friction, evaporation and Coriolis force was used. In order to validate the results of the model, outputs of the model are compared with field measurements and demonstrate the ability and accuracy of the mike 3 model in simulation of sea currents. Flow pattern obtained from the model to explain long shore currents in the coastal beach and two current gyres is in the middle layer. By Moving towards Deep area, currents go out from the solve area with the 180 degrees of phase difference from surface currents.*- Corresponding authors; Email: s_sharbaty@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: 3-D modeling of current
  • MIKE 3
  • Southeastern Caspian Sea area