نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی سیم دریای خزر (Abramis brama orientalis) یکی از ماهیان باارزش اقتصادی است که سواحل ایرانی دریای خزر به‌ویژه سواحل استان گیلان، تالاب انزلی و دریاچه سد ارس از جمله زیستگاه‌های اصلی این گونه در کشور ایران می‌باشد. با توجه به ارزش اقتصادی بسیار زیاد این ماهی و کاهش ذخایر ماهی سیم در آب‌های ایران طی چند دهه گذشته به‌دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی، صید بی‌رویه، از بین رفتن جایگاه‌های تخم‌ریزی طبیعی و آلودگی‌های انگلی باعث شد تا در فصل‌های صید 88-1387، 175 قطعه ماهی سیم از تعاونی‌های پره سواحل بندرانزلی تهیه و مورد بررسی انگلی قرار گرفتند. برای این منظور پس از صید ماهیان و انتقال به آزمایشگاه اندام‌های مختلف مثل چشم، پوست، آبشش و دستگاه گوارش بررسی شدند. در ماهیان مورد بررسی میانگین طول 86/2±67/28 سانتی‌متر و میانگین وزن 74/62±18/298 گرم بود. در این بررسی 4 گونه انگل به‌نام‌های: Diplostomum spathaceum، Trichodina sp.، Ligula intestinalis و Caryophyllaeus laticeps شناسایی شدند. براساس نتایج به‌دست آمده، بیش‌ترین میزان شیوع (73 درصد)، میانگین فراوانی (84/1 عدد) مربوط به انگل Ligula intestinali و بیش‌ترین میانگین شدت آلودگی (96/3 عدد) مربوط به انگل Caryophyllaeus laticeps بود. کم‌ترین میزان شیوع (22 درصد) مربوط به انگل Caryophyllaeus laticeps و Diplostomum spathaceum، کم‌ترین میانگین شدت آلودگی (06/2 عدد) مربوط به انگل Diplostomum spathaceum، کم‌ترین میانگین فراوانی (45/0 عدد) مربوط به انگل Caryophyllaeus laticeps و دامنه تعداد همه انگل‌ها (6-1 عدد) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parasite infection in Abramis brama orientalis in the Bandar Anzali coast during fishing season of 2008-2009

چکیده [English]

Abstract[1]
The Abramis brama orientalis is a commercially valuable species distributed in the Iranian shores of the Caspian Sea, particularly in the coasts of the Gilan province, Anzali Wetland and in the lake behind the Aras Dam. Changes in environmental conditions and occurrence of disease are associated with changes in some hematological parameters. The effects of parasitical infection on hematological parameters in 175 Abramis brama were studied during the fishing season for this species in 2008-2009. After fish catching and transporting to laboratory, different organs like eye, skin, gill and digest system surveyed. In this study, average length (28.67±2.86 cm) and average weight (298.18±62.74 g) were. Based on studies 4 parasite species: Diplostomum spathaceum, Trichodina sp < /em>., Ligula intestinalis and Caryophyllaeus laticeps introduced. According to results, maximum outbreak (73%(, average frequency (1.84 pieces) related to Ligula intestinali, maximum average virulence (3.96 pieces) related to Caryophyllaeus laticeps and minimum outbreak (22%) belonged to Diplastomum spathaceum and Caryophyllaeus laticeps, minimum average virulence (2.06 pieces) belonged to Diplastomum spathaceum, minimum average frequency (0.45 pieces) Caryophyllaeus laticeps and parasite number amplitude (1-6 pieces) were related to 4 parasite species.*Corresponding authors; hayatbakhsh_mohammadreza@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Parasite
  • Bandar Anzali
  • Caspian Sea
  • Abramis brama orientalis