نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یک آزمایش تغذیه‌ای به‌مدت 8 هفته برای تعیین اثر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک و حدود سطح مطلوب آن در جیره غذایی شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) انجام شد. این آزمایش با 2 تیمار حاوی یک نوع پروبیوتیک تجاری تحت عنوان پروتکسین در سطح‌های 1 و 3 گرم درکیلوگرم غذا و 2 تیمار پری‌بیوتیکی با نام تجاری ایمونوژن در سطح‌های 2 و 4 گرم در کیلوگرم غذا و یک تیمار شاهد بدون پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در 3 تکرار برای هر یک با انرژی 4500 کالری بر گرم و با 40 درصد پروتئین و 7 درصد چربی، فرموله و تنظیم شد. 120 عدد شاه‌میگو با میانگین وزنی 74/0±05/23 گرم انتخاب و به‌طور تصادفی در 15 وان 100 لیتری که با 70 لیتر آب چاه پر شده بودند و روزانه 30 درصد آن تعویض می‌شد، توزیع گردیدند. شاه‌میگوها روزانه با 3 درصد زیست‌توده طی یک وعده در ساعت 17 به‌مدت 60 روز با پلت‌های غذایی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که با افزودن پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در جیره‌های آزمایشی، درصد افزایش وزن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین بهبود یافت به‌طوری‌که بین تیمار 3 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک در غذا در تمامی شاخص‌های رشدی و تغذیه‌ای، با گروه شاهد اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد (05/0p < ). همچنین شاخص‌های رشد در تیمار پری‌بیوتیک 2 گرم در کیلوگرم غذا نیز نسبت به گروه شاهد بهبود داشتند ولی اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد. بررسی‌های آماری بیانگر نبود اختلاف معنی‌دار در شاخص ضریب چاقی و درصد بازماندگی شاه‌میگوها بین تیمارها می‌باشد (05/0P>). به‌طورکلی نتایج بیانگر آن بود که پروبیوتیک پروتکسین و پری‌بیوتیک ایمونوژن، توانایی تأثیرگذاری بالایی بر شاخص‌ها رشدی شاه‌میگوی آب شیرین داشته و در بین سطوح مختلف به‌کار برده شده بهترین مقدار مؤثر بر شاخص‌ها رشدی در تیمارهای پروبیوتیکی، سطح 3 گرم در کیلوگرم و در تیمارهای پری‌بیوتیکی سطح 2 گرم پری‌بیوتیک به‌ازای هر کیلوگرم غذای کنسانتره می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of dietary Immunogen Prebiotic and Protexin Probiotic on Growth and Survival Rate of Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823

چکیده [English]

Abstract[1]
An 8-week experiment was conducted on the to effects of dietary Immunogen prebiotic and Protexin probiotic on growth indices and survival of Astacus leptodactylus. This experiment was done with two treatments, including of trade probiotic (Protexin) in levels 1 and 3 g/kg in food, and a kind of prebiotics with trade name of Immunogen prebiotic in levels 2 and 4 g/kg in food, and control group without probiotic and prebiotic and three replication for each of them with energy 4500 cal/gr and with 40 percent protein and 7 percent lipid. 120 crayfish with an average individual weight of 23.05±0.74 gram were selected and randomly stocked into the 15 fiberglass tanks of 100 liter capacity and tanks were filled with 70 liter freshwater and approximately 30% of the total water volume was replaced daily with freshwater. The experimental Cray fish were fed with diet pellet 1 once a day according to 3% of body weight at 5:00 pm. the results showed with adding probiotic and prebiotic in experimental dietary, such growth indices of crayfish as weight gain, mean daily growth, specific growth rate, food conversion ratio, protein efficiency rate were improved as there are statistical significant differences among treatment with 3 g/kg probiotic and control diet (p < 0.05). Also the mentioned growth indices in treatment 2 g/kg rather than control was better but there were no significant differences among treatments. Statistical survey represents there were no significant different factors of coefficient condition and survival rate in crayfish among treatments (P>0.05). The results indicated that Protexin probiotic and Immunogen prebiotic can effect on growth indices in Astacus leptodactylus and in all of the levels the most effective content were levels of 3 g/kg probiotic in probiotic treatment and in the prebiotic treatments,the best level was 2 g/kg prebiotic in dry food.*- Corresponding authors; amir_sajedi61@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Astacus leptodactylus
  • Prebiotic
  • Immunogen
  • Probiotic
  • protexin
  • Nutrition
  • growth