نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی کفال بومی دریای خزر نبوده و در سال 1930 از دریای سیاه به آن‌جا منتقل شده است. این احتمال وجود دارد با گذشت حدود 80 سال از روند سازگار شدن این ماهی با شرایط دریای خزر، برخی از خصوصیات ریختی این ماهی تغییر یابد. این بررسی با هدف ایجاد امکان لازم برای مقایسه خصوصیات یاد شده با هم‌نوع آن‌ها در دریای سیاه و تغییرات ایجاد شده در روند سازش با محیط جدید صورت گرفته است. در این مطالعه 98 عدد ماهی کفال طلایی در سال 86-1385 از صید تعاونی‌های ماهی‌گیری پره در سواحل جنوبی دریای خزر تهیه و بررسی شد. تعدادی از صفات ریختی و همچنین ویژگی‌های شمارشی این ماهی مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول چنگالی 5/40±1/310 میلی‌متر و میانگین وزن 2/146±3/310 گرم بود. رابطه نمایی بین طول چنگالی و وزن ماهی کفال طلایی به‌صورت 017/3L×000006/0 Y=برآورد شد. میانگین سن ماهیان نمونه‌برداری شده 75/5 سال بود که حداکثر و حداقل سن به‌ترتیب 8 و 4 سال بود. مقایسه میانگین‌ها با هدف مقایسه ویژگی‌های ریختی و نسبت‌های آن‌ها به همراه ویژگی‌های شمارشی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تنها اختلاف موجود در تعداد شعاع‌های سخت باله پشتی دوم و باله مخرجی معنی‌دار است (05/0p < ) و سایر اختلاف‌ها در دو جنس معنی‌دار نبودند (05/0P>). مقایسه اطلاعات این بررسی با مطالعات کفال طلایی در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که در همه موارد اختلاف‌های مشاهده شده معنی‌دار است (05/0p < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphometric and Meristic Characteristics of Liza aurata Risso 1810 in the South of Caspian Sea

چکیده [English]

Mullet transferred to the Caspian Sea in 1930 from the Black Sea. This is possible over 80 years of adapting to the conditions of the Caspian Sea, to change some of morphology features. This study aimed to compare the above characteristics with their fellow Black Sea and changes in the new environment has been adaptation. The study designed with objective on study morphometric and meristic characteristics of golden mullet (Liza aurata). 98 specimens were collected from catch of beach seine in the southern part of Caspian Sea. The mean body fork length, weight were measured 310.1±40.5 mm and 310.3±146.2 g, respectively. According to exponential length-weight relationship, growth followed isometric model (b=3.01). The mean age of golden mullet was 5.75 years (range 4-8 years). Statistical analysis of variance revealed significant differences between the means of samples for the number of second dorsal fin spines and also the number of anal fin spines in males and females (p < 0.05). The comparison of the results obtained in the Azerbaijan with this study indicates differentiation and geographical separation between these stocks in the most morphometric features and meristic counts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golden mullet
  • Liza aurata
  • Morphology
  • Caspian Sea
  • Iran