نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این بررسی 4 استخر خاکی (2 هکتاری) پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دوره پرورش 35-24 روز بود. در هر استخر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ستون آب و همچنین بیوماس زئوپلانکتون‌ها و بنتوزهای هر استخر در طول دوره پرورش اندازه‌گیری شد. براساس یافته‌های آماری، در طول دوره پرورش عوامل درجه حرارت، pH، قلیائیت کل و نیترات در استخرهای مختلف اختلاف معنی‌داری داشتند ولی اکسیژن و کربنات اختلاف معنی‌داری نداشتند. تولیدات زئوپلانکتونی را انواع مختلفی از دافنی‌ها، سیکلوپس و ناپلیوس آن تشکیل داده‌اند که غالبیت با سیکلوپس بود. حداقل و حداکثر بیوماس زئوپلانکتونی در استخرها به‌ترتیب 28/5-8/2 گرم در مترمکعب بود. در مطالعه کف‌زیان جنس Chironomous در مقایسه با انواع موجودات کف‌زی در استخرها غالب که حداقل و حداکثر بیوماس کف‌زی‌ها به‌ترتیب 194/0-159/0 گرم در مترمربع بود که به‌علت غالبیت شیرونوموس بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی رشد خوبی را داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrobiological and Limnological Investigation of Persian Sturgeon fry (Acipenser persicus) in Shahid Marjani ponds

چکیده [English]

The present study investigated 4 ponds of Acipencer fries. Raising period was 24-35 days. Physical, chemical analyses, water composition analysis, biological zooplankton biomass and benthos were conducted for each pond and period. The data showed a significant difference among temperature, pH, total alkalinity and nitrate. There was not a significant difference between oxygen factors and carbonate in the ponds. Zooplankton production consisted of Daphnia, Cyclopes a Nauplios of Cyclopes, with the Cyclopes as the most prevalent. The minimum and maximum zooplankton biomasses in the ponds were 2.8-5.8 gr/m3 respectively. In a benthic biomass analyses, compared to different kinds of organisms, Chironomous was the most prevalent with a minimum of 0.159 gr/m2, and a maximum of 0.194 gr/m2.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian sturgeon
  • Zooplankton
  • Benthos
  • Shahid Marjani Complex