نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
وضعیت فعلی ماهیان خاویاری سبب شده تا کوشش همه‌جانبه‌ای در راستای حفظ ذخایر و جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان صورت پذیرد. در این پژوهش 46 مولد ماده تاس‌ماهی ایرانی در 6 سری زمانی جداگانه در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی، در حد فاصل ماه‌های اسفند 85 تا فروردین 86 مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انتخاب مولدین مناسب، برای القاء رسیدگی جنسی تزریق هورمون در دو مرحله صورت گرفت. سپس فاکتورهای مرفولوژیک و مریستیک از جمله وزن، طول کل، طول استاندارد، سن و دور شکم اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده از تکثیر مصنوعی مانند وزن تخم سیال، تعداد تخم در هر گرم، هماوری مطلق، درصد لقاح تخم‌ها، وزن لارو و درصد بقاء لاروها نیز تعیین شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر نبود اختلاف معنی‌داری (05/0P>) در بین فاکتورهای اندازه‌گیری شده در سری‌های مختلف است. با استفاده از آنالیز رگرسیون روابط بین متغیرها نیز مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که فاکتورهای وزن، دور شکم، طول کل و استاندارد مولدین ماده با میزان هماوری و وزن تخم سیال دارای رابطه معنی‌داری بودند (05/0p < ). علاوه‌بر این، سن مولدین نیز با وزن تخم سیال به‌دست آمده رابطه معنی‌دار و خطی نشان داده است (05/0p < ). سن ماهیان با سایر فاکتورهای جنسی اندازه‌گیری شده رابطه معنی‌داری از خود نشان نداد. مدت زمان رسیدگی جنسی نیز با طول، وزن و دور شکم مولدین نیز روابط معنی‌داری از خود نشان داده است (05/0p < ). درصد تفریخ تخم‌ها و بقاء لاروها نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on morphological and meristic parameters of female breeders of Caspian sturgeon (Acipenser persicus B.) to identification of artificial propagation output

چکیده [English]

Present situations of Sturgeon fish led to perform perfect attempt for restocking and preventing from extinction. This study was carried out in Shahid Marjani’s Sturgeon Breeding and Propagation Center during March-April in 2007. 46 breeders of Caspian sturgeon have been divided into 6 separated groups. After selecting of good breeders, the hormonal injection was performed in two sections for artificial provocation. After breeders’ ripeness, morphological and meristic parameters including weight, total length, standard length, age and girth were measured. Artificial propagation parameters such as egg weight, number of egg per gram, absolute fecundity, fertilization percentage, larvae weight and larvae survival rate were determined contemporarily. Obtained results show no significant differences (P>0.05) in measured parameters in each series. Relationships between variables were investigated by Regression analysis. Therefore significant correlations have been detected between weight, total length, standard length and girth with fecundity and egg weight (p < 0.05). Furthermore, breeders ages were shown a significant relationship with egg weight (p < 0.05). Fish ages do not show any relationships with other sexual factors. The time of ripeness indicates a significant correlation with length, weight and girth of breeders as well (p < 0.05). Hatching rate and survival percentage of larvae have been also discussed in this manuscript.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Morphological and meristic parameters
  • Caspian sturgeon (Acipenser persicus)
  • Artificial propagation