نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تعداد زیادی مزرعه ماهی، آب‌بندان و استخر طبیعی بزرگ در نواحی شمالی ایران به‌خصوص در مازندران وجود دارد. جایی‌که یکی از مهم‌ترین استان‌ها برای پرورش ماهیان گرمابی مثل کپورماهیان (Cyprinidae) می‌باشند. از طرفی کیفیت آب و کنترل آن مهم‌ترین فاکتورها در پرورش ماهی می‌باشند و پرورش موفق ماهی، از تعادل شیمیایی آب متأثر می‌شود. در این پژوهش به‌منظور بررسی امکان توسعه آبزی‌پروری و افزایش تولیدات ماهیان گرمابی، پارامترهای هیدروشیمیایی در دو آب‌بند طبیعی مطالعه شدند و فاکتورها با یکدیگر و همچنین با شرایط استاندارد مقایسه شدند. پارامترهای هیدروشیمیایی و کیفی آب در دو اکوسیستم طبیعی کوسه‌ آب‌بند (در غرب منطقه) ‌و سر آب‌بندان (در ‌شرق منطقه)، هر دو با مساحت نزدیک به 200 هکتار، مطالعه گردیده و نتایج به‌دست آمده با یکدیگر و همچنین با شرایط استاندارد مقایسه شدند. هیچ‌یک ذخیره‌سازی ماهی نداشتند. در بهار و تابستان، فصل‌های معمول آبزی‌پروری، فاکتورهای هیدروشیمیایی مانند قلیائیت، سختی، یون آمونیوم، نیتریت، نیترات، فسفات، T.D.S، EC، pH، 5BOD، DO و COD، کدورت آب یا NTU و بعضی فلزات سنگین مثل Zn، Fe و Pb و نیز دمای آب و هوا به‌وسیله روش‌های استاندارد ارزیابی شدند. نتایج تفسیر و بررسی شدند و با مقادیر استاندارد کیفیت آب برای آبزی‌پروری مقایسه شدند. نتایج نشان دادند، میزان بیش‌تر فاکتورهای شیمیایی در هر دو آب‌بند در محدوده نرمال و اپتیمم بودند و خارج از نرم بودن تعداد کمی از پارامترها به‌دلیل نبود هر گونه مدیریت شیلاتی و یا زیست‌محیطی، کاملاً طبیعی می‌باشد. پرورش‌دهندگان ماهی نمی‌توانند کیفیت آب را در استخرهای طبیعی خیلی زیاد بهبود بخشند، اما می‌توانند با اعمال مدیریت صحیح، پارامترهای ذکر شده را کنترل نمایند. میزان بعضی فاکتورها و فلزات سنگین از آب‌های ورودی و نوع بستر استخرها تأثیر می‌پذیرد. نتایج همچنین نشان می‌دهد اکوسیستم در هر دو آب‌بند به‌نسبت پایدار است و شرایط نرمال برای پرورش کپورماهیان وجود دارد، اما می‌تواند بهبود یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydro-chemical and Quality Parameters of Wetlands in Mazandaran Province (Northern Iran) for Aquaculture Purposes Development

چکیده [English]

Abstract[1]
Nowadays, aquaculture has an important role to supply of white proteins in the world. Water quality and its control is the most important factor in the fish farming. It has been stated that a successful fish culture is affected by chemical equality of water. There are many fish farms and large natural ponds in the northern region of Iran, in Mazandaran specially, where is one of the most important provinces for warm-water fish culture such as Cyprinidae. In the present study Hydro-chemical parameters, have studied in two natural ponds and the factors were compared together and with standard conditions too. These two ponds are located in east and west of Mazandaran province, Iran. At the present research two natural ponds-Kooseh-Abband in Babol city (west) and Sarabbandan in Sari city (east)-have studied in culture seasons of spring and summer. The areas were almost 200 hectares both ponds. No fish stocking in ponds were made. Hydro-chemical and physio-chemical parameters such as Alkalinity, T.D.S, EC, pH, DO (dissolved oxygen), BOD5, COD, Nitrite, Nitrate, Ammonia ion, Phosphate, and N.T.U or water transparence, some heavy metals include Pb, Fe2+ and Zn and also water and weather temperature were evaluated using standard methods. The results were subjected and compared to Standards of water quality for fish culture. The results showed that amount of most parameters were found at the optimum range in the both ponds, but some observed parameters were out of optimum range, because there was not any fishery and environmental management there. Fish farmers can’t modify water quality very much in the natural ponds, but they can control the mentioned parameters in above. The amounts of some physio-chemical factors and heavy metals are affected by in-put waters and kind of bottom of ponds. The results also, showed that ecosystems are partly stable in both ponds and there are normal conditions to farming of Cyprinids fish, but it may be better. The fish farmers will have a successful aquaculture using monitoring and controlling of hydro-chemical factors.*- Corresponding authors; zohrehjam@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Natural pond
  • Aquaculture
  • Cyprinidae
  • Mazandaran
  • Hydrochemistry