نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت اکولوژیکی (مراکز تکثیر انواع ماهیان استخوانی به‌خصوص ماهی کلمه و نیز مکان نوزادگاهی برای لارو بسیاری از ماهیان) و زیست‌محیطی رودخانه قره‌سو (منتهی به خلیج گرگان)، میزان تجمع فلز سنگین کادمیوم در رسوبات و فون ماکروبنتوز آن بررسی گردید. نمونه‌برداری از دو ایستگاه پل و مصب این رودخانه به‌مدت یک‌سال طی فصل‌های مختلف صورت گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر میانگین کادمیوم رسوبات در تابستانppm  17/0 در ناحیه مصبی و حداکثر مقدار آن در ماکروبنتوزها در ایستگاه اول ppm 48/1 در فصل پاییز وجود دارد. اندازه‌گیری غلظت کادمیوم نشان داد که متوسط میزان کادمیوم در بنتوز (ppm 34/0) و در رسوب (ppm 13/0) در محدوده حد استاندارد تعیین شده در بافت کفزیان (ppm 5/0-05/0) و کم‌تر از رسوبات رودخانه‌های طبیعی (ppm 14/0) می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Short technical report) The one year study on bioaccumulation of cadmium heavy metal in sediments and macrobenthos of Gharasou River

چکیده [English]

Abstract[1]
Regarding to the ecological and environmental importance of Garsoue River (adjusted to Gorgan Bay) as center of fish reproduction, specially roachand nursery zone, this study was carried out to investigate the accumulation of cadmium heavy metal in sediment and macro benthos collected from two stations of Bridge and Estuary of the river during one year at different seasons. In doing so, dry ashing of collected macro benthos samples was done by %5 Nitric Acid (HNO3) 5% and 1 N Choloridric Acid (HCL). Then, the concentration of cadmium heavy metal was assayed by GBC atomic re-absorption system. Water physiochemical parameters were determined by Hatch portable apparatus. Results indicated that maximum mean concentration of cadmium (0.17 ppm) in sediment was observed in Estuary region of the river at summer. Macro benthos samples collected from Bridge region of the river showed the highest concentration of cadmium (1.48 ppm) at autumn. Also, data obtained from cadmium concentration detected that mean content of cadmium is less than that of standard limit in river.
 *- Corresponding Authors; Email: somaiyenodesharify@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Garasou River
  • Cadmium
  • sediments
  • Macrobenthos