نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور بررسی اثر استفاده از گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) بر میزان رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، 4 تیمار غذایی با مقادیر 0، 2، 4 و 6 درصد از گیاه چنگال آبی تهیه گردید و آزمایش با 3 تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تعداد ماهیان مورد آزمایشی 96 قطعه، با وزن اولیه 71/0±12/11 گرم و طول اولیه 05/3±7/91 میلی‌متر بود که به 12 آکواریوم که تیمارهای آزمایش را تشکیل می‌دادند، معرفی شدند. این آزمایش به‌مدت 5 هفته به طول انجامید که در خلال آن برخی از معیارهای رشد از جمله نرخ رشد ویژه (SGR)، میزان رشد روزانه (DGR)، ضریب چاقی (CF)، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و نرخ بقاء (SR) برای تیمارهای مختلف محاسبه شد. نتایج آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که تیمارهای مختلف، اختلاف معنی‌داری را در مورد فاکتورهای نرخ بقاء (SR) و ضریب چاقی (CF) سبب نشدند، همچنین در طی مدت آزمایش، تیمارها اختلاف‌های بسیار معنی‌‌داری را در مورد وزن (W)، نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ رشد روزانه (DGR) و ضریب تبدیل غذا (FCR) نشان دادند (01/0p < /em><). در مورد طول بچه‌ماهیان نیز، تیمارهای مختلف اختلاف‌های معنی‌داری را سبب شدند (05/0p < /em><). براساس نتایج به‌دست آمده تیمار 2 که دارای 4 درصد گیاه چنگال آبی بود، بهترین اثر را بر رشد بچه‌ماهیان نشان داد. نتایج آزمون مقایسه‌ای میانگین‌های دانکن هم نشان داد که در خلال کل دوره آزمایش، بیش‌ترین میزان افزایش طول (11 میلی‌متر)، افزایش وزن (47/2 گرم)، نرخ رشد روزانه (15/0)، نرخ رشد ویژه (36/1) و بهترین ضریب تبدیل غذا (74/0) در تیمار واجد 4 درصد گیاه چنگال آبی به‌دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of adding Ceratophyllum demersum to ration on growth rate of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract[1]
In accordance to evaluation of usage of Ceratophyllum demersum on rate of growing as well as survival rate of rainbow trout, four different diets were prepared that consist of 0%, 2%, 4% and 6% of the mentioned plant. This experience was tested with a three time repetition in a complete random model. The total number of all tested fish was 96 with the initial weight and length of 11.12±0.71 grams and 91.7±3.05 millimeters respectively. They were introduced to twelve aquariums considered the place of testing. In five weeks that the test occurred, some of the growing scales like Specific Growth Rate (SGR), Daily Growth Rate (DGR), Condition Factor (CF), Food Conversion Ratio (FCR) and Survival Rate (SR) for all diets were calculated. Results of data variance analysis presented that different diets did not show any significant differences in Survival Rate (SR) and Condition Factor (CF), however, meaningful differences in Weight (W), Specific Growth Rate (SGR), Daily Growth Rate (DGR) and Food Conversion Ratio (FCR) was observed (p < 0.01) and also, after the test, the length of juveniles was proved to be dissimilar based on the diets (p < 0.05). Based on the results, the diet No.3 consisting of 4% Ceratophyllum demersum had the greatest effect on juveniles growing. Moreover, results of the Duncan’s comparative mean test demonstrated the maximum of 11 millimeter increase in length and 2.47 gram in weight with the growing scale amounts of 0.15, 1.36 and 0.74 for DGR, SGR and FCR respectively.*- Corresponding Authors; Email: mp_int@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Ceratophyllum demersum
  • growth
  • Survival