نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق در سال 83-1382 به‌صورت ماهانه به‌مدت یک‌سال انجام شد. در این مطالعه اثرات برداشت شن و ماسه بر ماهیان رودخانه تجن بررسی شده است. برای انجام این پژوهش 3 ایستگاه طی یک‌سال نمونه‌برداری شده است. ماهیان رودخانه تجن از 3 خانواده Cyprinidae، Cobitidae و Gobiidae بوده که بیش‌ترین تعداد گونه‌ای مربوط به خانواده کپورماهیان (7 گونه) است. بیش‌ترین فراوانی ماهیان در ایستگاه 3 (47 درصد) و کم‌ترین آن در ایستگاه 2 (11 درصد) دیده شد. گونه غالب این رودخانه سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta) با فراوانی 3/52 درصد بوده است. کم‌ترین تعداد گونه‌ها در ایستگاه 2 (3 گونه) و بیش‌ترین آن در ایستگاه 3 (9 گونه) بوده است. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری میان فراوانی ماهیان در 3 ایستگاه نمونه‌برداری وجود دارد و نیز تراکم و تعداد گونه‌های ماهیان در این سه ایستگاه همبستگی منفی را با ذرات معلق و محلول کل و نیز هدایت الکتریکی آب نشان داده است. استخراج شن و ماسه در این رودخانه اثرات نامطلوبی بر رودخانه و زیستگاه ماهیان داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influences of sand and gravel exploitation in Tajan River substrate on abundance and species composition of fish

چکیده [English]

Abstract[1]
The study was carried out during 2003-2004 as monthly. It is studied on effects of sand and gravel exploitation on fish abundance and species number of Tajan river. 3 stations were selected for sampling in this study. Fish community of Tajan river comprised 3 family Gobiidae, Cobitidae and Cyprinidae, among which the highest species number was observed in Cyprinidae (7 species). The highest and least abundance of fish were observed in station 3 (47%) and station 2 (11%), respectively. The dominant species of this river was Capoeta capoeta, which its abundance was 52.3%. The least and highest species number belonged to station 2 (3 species) and station 3 (9 species), respectively. Also, statistical analysis showed that the abundance difference between these 3 stations was significant and abundance and species number of fish were found in negative correlation with TSS, TDS and EC. Exploitation of sand and gravel had unfavorable influences on destabilisation of river substrate and fish habitats.*- Corresponding Authors; Email: rowshantabari@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tajan River
  • Sand and gravel exploitation
  • fish