نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis) ماهی تجاری محسوب می‌شود که محصولات فراوانی برای مصرف انسان دارد. گسترش فعالیت‌های جنسی ماهی منجر به کاهش رشد غیرجنسی می‌گردد. بنابراین تولید ماهیان عقیم برای صنعت آبزی‌پروری مفید است. شوک گرمایی یک راه بسیار تأثیرگذار برای ایجاد تریپلوئیدی در ماهی است. این پژوهش برای بهینه‌سازی زمان در روش شوک گرمایی صورت گرفت. شوک گرمایی در زمان‌های متفاوت پس از لقاح (دامنه 28-10 دقیقه) به‌کار برده شد. در این پژوهش سایر پارامترها به‌صورت زیر تنظیم شد: دمای‌شوک=26 درجه سانتی‌گراد، طول مدت شوک=10 دقیقه. موفقیت القا تریپلوئیدی به‌وسیله سنجش گلبول قرمز تعیین شد. نتایج به‌دست آمده از آنالیز آماری نشان می‌دهد که نرخ بقای گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد پایین‌تر بود (05/0p < /em><)، همچنین حجم هسته در تریپلوئید 17/2 برابر نسبت به دیپلوئید افزایش نشان می‌دهد. بالاترین سطح القا تریپلوئیدی به‌میزان 80 درصد رسید و در زمان 28 دقیقه پس از لقاح به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time optimization of heat shock after fertilization for triploid induction in Rainbow trout (Onchorhynchus myksis)

چکیده [English]

Abstract[1]
The rainbow trout (Onchorhynchus myksis) is a value fish and has been widely production for human consumption. The sexual development of fish lead to reduce the somatic growth. Thus, production of sterile fish can be useful in aquaculture. Heat shock is a very effective way to optimizing the heat shock treatment time. Heat shock were applied at different times after fertilization (range 10-28 min). Other parameters, in this paper were set as follows: temperature of shock= 26 °C, shock duration= 10 min. the success of triploidy induction was determined by erythrocyte masurement. The results of statistical analysis indicates that the survival rates of treated groups, were lower than those of the control group (p < /em><0.05). Nuclear volume showed a 2.17 times in triploids than diploid. The highest level of triploid induction reached to 80% and were obtained at initiated 28 min after fertilization.*- Corresponding Authors; Email: sa_yaqoobi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Triploid induction
  • Heat shock