نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
دما یک پارامتر تأثیرگذار بر رشد ماهی در شرایط طبیعی می‌باشد. به‌منظور بررسی دمای آب بر میزان رشد و درصد بازماندگی بچه‌کپورماهیان نورس هندی تعداد 10500 قطعه بچه‌ماهی نورس به 3 استخر 700 مترمربعی پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور با تراکم 3500 قطعه در هر استخر که شامل 7/46 درصد کاتلا (Catla catla)، 35 درصد روهو (Labeo rohita)و 3/18 درصد مریگال (Cirrhinus reba) بود معرفی شدند. میانگین وزن و طول کل اولیه در نمونه‌ها به‌ترتیب 01/0±3/0 گرم و 75/0±6/23 میلی‌متر در روهو، 01/0±1/0 گرم و 35/0±26/33 میلی‌متر در کاتلا و 01/0±16/0 گرم و 96/0±8/34 میلی‌متر در مریگال بود. نمونه‌ها به‌طور ماهانه بیومتری شدند و تلفات و دما به‌طور روزانه ثبت شد. غذا به‌صورت کنسانتره به ماهیان داده شد با کاهش دما از میزان تغذیه کم شده، به‌طوری‌که در ماه آذر، دی و اواسط بهمن غذادهی قطع شد. نتایج این بررسی نشان داد که که بیش‌ترین میزان رشد در بچه‌ماهیان نورس در شهریور (45/0±74/29 گرم)، مهر (77/0±74/23 گرم) و آبان (46/0±12/20 گرم) صورت گرفت و در ماه‌های آذر (67/0±4/15 گرم)، دی (48/0±19/10 گرم)، بهمن (78/0±21/11 گرم) و اسفند (49/0±41/19 گرم) به‌صورت تقریباً ثابت در آمد. درصد بازماندگی در محدوده دمایی 74/29-19/10 درجه سانتی‌گراد بین 71/95-6/80 درصد در 3 استخر مشاهده شد. در دمای حداقل 7 درجه در دی و بهمن و حداکثر 33 درجه در شهریور تلفاتی مشاهده نشد. بیش‌ترین میزان رشد در بچه‌ماهیان روهو مشاهده گردید. میزان رشد ماهیان مریگال و کاتلا در مراحل بعدی بودند که دلیل اصلی را می‌توان در تراکم کاتلا دانست. با توجه به درصد بازماندگی این بچه‌ماهیان در دامنه متغیر دمایی می‌توان نتیجه گرفت که این ماهیان توان سازگاری و پرورش در شرایط اقلیمی استان خوزستان را دارا می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of temperature on growth rate and survival of Indian fry carp (Catla catla), Rohu (Labeo rohita) and Mrigal (Cirrhinus reba) in cultured ponds condition in Khozestan Provience

چکیده [English]

Abstract[1]
Temperature is a major factor affecting fish growth in natural environment. To survey water temperature on growth rate and survival 10500 specimen in 3 ponds with 700 m2 (3500 density each pond) including 46.7% catla (Catla catla), 35% Rohu (Labeo rohita) and 18.3% mrigal (Cirrhinus reba) were selected. Mean weight and total length of specieman were 0.3±0.01 gr and 23.6±0.75 mm in rohu, 0.1±0.01 gr and 33.26±0.35 mm in catla, 0.16±0.01 gr and 34.8±0.96 mm. samples carried out monthly biometry, mortality and temperature was record daily. Artificial feed was used. with decreasing temperature decreased feeding rate till stoped in Decamber, Junurey and Febrary. The results indicated maximum growth was occurred in Septamber (29.74±0.45), October (23.74±0.77) and Novamber (20.12±0.46) while mean weight, total and standard length were constant in Decamber (15.4±0.67), Junurey (10.21±0.48), Februry (11.21±0.78) and March (19.41±0.49). Survival rate was observed 80.6-95.71 in 10.19-29.71 °Ctemperature in 3 ponds .In low temperature 7 °C in Junurey and Maximum temperature 34 °C in septamber was not observed mortality. Maximum growth rate was in Rohu Major reason was in density rate, regarding this fish, survival in low temperature, it can be concluded that this fish are suitable culture in Khuzestan climate.*- Corresponding Authors; Email: saheb.mortezavi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Indian fry carp
  • temperature
  • growth
  • Survival
  • Khozestan Province